Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli

Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir.

Yurt içinde herhangi bir üretim şirketi, ithalat şirketi, dağıtım şirketi veya toptan satış şirketi ile doğal gaz alım-satım sözleşmesi yapma serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişilere serbest tüketici denir. Okul ve kurumlarımız serbest tüketici niteliğindedir.

Ulusal iletim şebekesini veya dağıtım şebekesini serbest tüketici servis kutusuna veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonuna bağlayan boru hattını ve servis kutusu veya basınç düşürme ve ölçüm istasyonu dahil ilgili teçhizatına bağlantı hattı denir.

Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli Süreci

Dağıtım şirketi, sorumluluk alanında bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür.

Ancak bağlantı yapma yükümlülüğü, dağıtım şirketinin tasarrufu altındaki sistemin bağlantı yapmaya imkan veren kapasitede olmasına ve bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olması yanında talep sahibinin ilgili mevzuatta öngörülen işlemleri yapmasına bağlıdır.

Dağıtım şirketinin, sorumluluk alanı dışına bağlantı yapabilmesi Kurul izni ile mümkündür.

Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır.

Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli

Dağıtım şirketi, bağlantı talebini en geç on beş gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının gerçekleştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak talep sahibine bildirir. Talebi uygun bulunan talep sahibi ile bağlantı anlaşması imzalanır.

Bağlantı hattı, servis hattı ve sayacın mülkiyetinin dağıtım şirketine devriyle ilgili hususlar talep sahibi ile dağıtım şirketi arasında yapılacak Bağlantı Anlaşmalarında yer alır. Ekleriyle beraber bir kopyası okul/kurum’da kalacaktır.

Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanır, ancak talep sahibinin kabul etmesi halinde ve Bağlantı Anlaşmasına son tarihin yazılması kaydıyla bu süre doksan güne kadar uzatılabilir.

Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz. Ancak, yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır.

Katılım Payı

Münferit bağlantı veya servis hattı olan mal ve/veya hizmet üretim amaçlı doğal gaz kullanıcılarının bu hatları üzerinden başka bir müşteriye bağlantı yapılması durumunda, hattın bedelini ödemiş olan müşteriye taraflarca belirlenecek katılım payı ödenir.

Bağlantı talebi reddedilen talep sahibi, dağıtım şirketinin kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren altmış gün içinde Kuruma yazılı olarak başvurarak bağlantının teknik ve ekonomik olarak mümkün olup olmadığının tespitini isteyebilir.

Kurul, dağıtım şirketinin konu hakkındaki savunmasını aldıktan sonra, bu maddede belirtilen esasların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, dağıtım şirketi Kurulun bu konuda vereceği karara uymak zorundadır.

Serbest tüketicilerin bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır.

Abone Bağlantı Bedeli Yönetmelik Hükümleri

Doğal Gaz Piyasası Yapım Ve Hizmet Sertifikasına Sahip Firmalar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) ‘nun sayfasından öğrenilebilir.

Bağlantı alt yapısı yaptırılırken doğalgaz dağıtım firmasından ve yetkili firmalardan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22. maddesi doğrudan temin usülüne göre Doğal Gaz Piyasası Yapım Ve Hizmet Sertifikasına Sahip Firmalardan da teklif alınarak en uygun şekilde yapılacaktır.

Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir.

Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli, mal ve hizmet üretim amaçlı gaz kullanan aboneler için ise, münferit bağlantı hattı çekilmesi kaydıyla, boru çapı, boru tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre dağıtım şirketinin bağlantı için yapmış olduğu harcamaların maliyeti üzerine %10 (yüzde on) kar ilavesi ile hesaplanır.

Bu bedel ödenmeden önce İl Enerji Verimliliği Biriminden onay alınmadan yapılmaması gerekmektedir.

Örnek Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli Hesabı

2019 yılı için belirlenen Abone Bağlantı Bedeli:
200 m2‘a kadar 594 TL + %18 KDV = 700,92 TL + Damga Vergisi,
200 m2‘den sonraki her 100 m2 için 516 TL + %18 KDV = 608,88 TL + Damga Vergisi ilave olarak alınacaktır.

Kaynak: Evep16

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın