Baca Çapı Hesabı

Baca Çapı Hesabı ile ilgili geniş bilgi DIN 4705 de ve TS 2165 ile TS 11389’da mevcuttur. Öncelikle gaz yakıtlı kazan baca hesabı detaylı olarak anlatılacak olup, son aşamada katı yakıtlı kazan baca çapı hesabı anlatılacaktır. Bacanın boyutlandırılmasında gerekli olan ana veriler şunlardır;

-Yakacak cinsi
-Kazan ve brülör özellikleri
-Deniz seviyesinden jeodezik yükseklik
Baca gazı miktarı
-Baca gazının kazandan çıkış sıcaklığı
-Kazanın bulunduğu hacime giden havanın, kazanın ve bağlantı parçalarının gerekli üfleme basınçları
-Bağlantı parçasının konstrüksiyonu ve uzunluğu
-Baca malzemesi, konstrüksiyonu ve yüksekliği

Baca Şartları:
PZ = PH — PR
PZE = PW + PFV + PL
PZ > PZE

Pz   : Atık gazın bacaya girdiği yerdeki alt basınç ( Pa )
PZE : Atık gazın bacaya girdiği yerdeki gerekli alt basınç(Pa )
PR   :Baca içerisindeki sürtünme basıncı ( Pa )
PH   :Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı (Teorik çekiş )( Pa )
PW  : Isı üreticisi için gerekli itme basıncı. (Pa ) ( Tablo 15 veya Grafik 1)
(Kazan katalogundan okunan “duman gazı karşı direncini” yenebilecek uygun brülör seçilmesi durumunda bu değer 0 olarak alınabilir.)

PFV: Bağlantı kanalı için gerekli itme basıncı. ( Pa )
PL   : Besleme havası için gerekli itme basıncı. (Pa ) (cihaz katalogunda verilmemişse min. 4 Pa alınacak)

Baca Çapı Hesabı

Baca Çapı Hesabı Hesaplama Adımları

PLD (Dış hava basıncı) (Pa )

Baca Çapı Hesabı Pld
PLd :Deniz seviyesindeki dış hava basıncı (101320 Pa )
g : Yerçekimi ivmesi (9.81 m/sn2)
Z : Jeodezik yükseklik (m )
RL : Havanın gaz sabiti (288 J /kg K )
TL : Dış hava sıcaklığı (15 °C ) = ( 288.15 K )

Dış havanın yoğunluğu (kg /m3 )

PL = PLD / (RL×TL)
PLD :(Pa),
RL :(J/kg°K),
TL : (°K

İç cidar için bazı malzemelerin ortalama pürüzlülüğü (r)

Baca Malzemesir
Kaynaklı çelik boru0.001
Alüminyum0.001
Cam sentetik malzeme0.001
Şamottan form parçalar0.0015
Şamottan hazır baca taşları (HaBaTaş)0.002
Saç kanallar0.002
Beton form parçalar0.003
Kagir kanallar0.005

Tablo. 14

Yakıtın CinsiÜflemeli BrülörlüÜflemesiz Brülörlü *
fX1fX2fX3fX1fX2fX3
Yağ yakıt11,20,07613,2
Doğalgaz8,60,07810,25,10,0756
Hava gaz (GSP Leh)8,90,07610,55,20,0746,1
Likit petrol gazı (LPG)100,0811,95,90,0797
(*) Akış emniyet tertibatının arkasındaki değerlerdir.

Tablo.15

Hacimce CO2 konsantrasyonu (% CO2)

Üflemeli ve Üflemesiz Brülörlü Gaz YakıtlarPw = 15 log X QNQN ≤ 100 kW
Pw = -47 + 38,5.1og X QNQN > 100 kW
σ(C02)=   (fX1) / ( 1- fX2 X log QN )QN ≤ 100 kW
σ(C02) = fX3QN > 100 kW

Tablo. 16

Baca Çapı Hesabı Grafik 3
Grafik. 3

Baca Çapı Hesabı Grafik 4

σ(C02) %46Atmosferik (üflemesiz) brülör810Üflemeli brülör12
Grafık.2’deki eğrilerin numaraları1234567

Grafik. 4

(QN>2000kW için  = 0.475x QN Formülü kullanılmalıdır.

(l/Λ): Isı iletim direnci (m2°K / w )

Baca Çapı Hesabı Isı İletim

y (Biçim sayısı) : Yuvarlak ve oval kesitler için =1 ,Kare ve dikdörtgen kesitler için =1.1
(λ ): Isı iletim katsayısı (W /m°K ) (Tablo 17)

Dh  :Bacanın iç hidrolik çapı (m)
Dha:Yalıtımın dış hidrolik çapı (m)
D2 : Bacanın dış hidrolik çapı (m)

σCtλ
 kg/m3kJ/(kg.°K)°CW/(m. °K)
Alüminyum2700200
Çelik78500.501058
Paslanmaz çelik20017
Mineral elyaf1000.75200.035
Mineral elyaf1000.751000.045
Mineral elyaf1000.752000.065

Tablo. 17 (Bazı baca malzemelerinin ısı iletim katsayısı, yoğunluğu ve özgül ısı kapasitesi)

Bacanın ısı geçirme katsayısı ( k )   ( W / m°K )

Baca Çapı Hesabı Isı Geçirme
SH :Düzeltme katsayısı = 0.5
αi: :İç yüzey ısı taşınım katsayısı (W /m2 °K ) ( Grafik 3 )
αa: Dış yüzey ısı taşınım katsayısı (W /m2 °K )
Bina içinde 8 W /m2 K, Bina dış mda 23 W /m2° K alınacak

Baca Çapı Hesabı Grafik 5
Grafik 5

Soğuma sayısının hesabı ( K )

K = U × k × H / (m ×Cp)
U : Bacanın iç çevre uzunluğu (m)
k : Isı geçirme katsayısı (W /m°K )
H : Bacanın açındırılmış Etkin baca yüksekliği ( m)
m:Atık gaz kütle debisi (kg / sn)
Cp:Atık gazın ısınma ısısı (J /kg °K) (Grafik. 4 )

Baca Çapı Hesabı Grafik 6
Grafik. 6

Bacaya girişteki atık gazın sıcaklığı ( Te )(˚K )

Te=Tu + (Tw – Tu ) . e ^-K

Tu :Isıtılmış mahallerden geçen bacalarda tu =293.15 °K
Isıtılmayan mahallerden geçen bacalarda tu =273.15 °K
Mutat için açıkta serbest olan bacalarda tu =273.15 °K
Islaklığa dayanıklı ve açıktaki serbest bacalarda tu = -258.15 °K
Tw: Üretici cihaz kotaloğunda vermeli, verilmediği durumlarda 448.15 °K ( 175 °C ) alınmalı.

Atık gazın ortalama sıcaklığı (Tm ) (˚K )

Tm = TL + (Te-TL)/ K × (1 – e ^-K)

Ekleme parçasındaki atık gazın ortalama sıcaklığı ( Tvm) (˚K )

Tmw =Tu + (Tw+Tu)/K × (1 – e ^-K)

Atık gazın ortalama yoğunluğu (ρm) (kg/ m3 )

Pm = PLD / (Rm . Tm)

Rm :Atık gazın gaz sabiti (J /kg °K ) (Grafik. 5), Tm :(°K ), PLD : (Pa)

Baca Çapı Hesabı Grafik 7
Grafik 7

Atık gazın ortalama hızı ( Wm)( m/sn )

A : Bacanın iç en kesiti (m2 ):(kg/s) pm : ( kg/m³)
PZ = PH – PR
PH=HB x g x(ρLm)
PH :Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı (Teorik çekiş )( Pa )
HB : Etkin baca yüksekliği ( m )
g: Yerçekimi ivmesi (m / sn2 ) : 9.81 m/sn2
ρL : Dış havanın yoğunluğu. ( kg /m3)
ρm : Baca gazının ortalama yoğunluğu. ( kg /m3)
PR: Baca içerisindeki sürtünme basıncı(Pa )
SE: Emniyet katsayısı =1.5
Ψ : Boru sürtünme sayısı veya (Grafik 6)
L : Açındırılmış baca boyu uzunluğu ( m )
n ξ: Bacadaki özel dirençlerin toplamı ( Tablo 18 )

Baca Çapı Hesabı Grafik 8 Grafik. 8

PFV = PRV  – PHV
PFV:Bağlantı kanalı için gerekli itme basıncı. ( Pa )
PRV:Bağlantı kanalındaki sürtünme basıncı ( Pa )
PHV:Bağlantı kanalındaki statik basınç (Teorik çekiş ) ( Pa )
PHV=HV x g x(ρLmV)
HV :Atık gazın bacaya girdiği nokta ile, ısı üreticisinin atık gaz ağızı arasındaki yükseklik farkı ( m)
ρmV: Bağlantı kanalı içindeki atık gazın yoğunluğu
Baca Çapı Hesabı Pr

Dnv: Bağlantı kanalının iç hidrolik çapı (m )
Lv: Bağlantı kanalının açındırılmış uzunluğu ( m)
n ξnv: Bağlantı kanalındaki özel dirençlerin toplamı
Wnv: Bağlantı kanalındaki atık gazın hızı (m /sn)
SE: Emniyet Katsayısı = l .5
Wnv = m / (Av × ρmv)

Av : Bağlantı kanalının iç en kesiti ( m2 )    : (kg/s)         ρmv : ( kg/m3)
PZ = PH – PR
PZE =PW + PFV + PL
PZ > PZE

Hesap sonuçlarının güvenliği için aşağıdaki sınırlara uyulmalıdır;

En küçük hız:

Wmin =0.5 X ( A / A0 )¼  
A : Baca iç en kesiti
Ao: Referans büyüklük (0.01m2 )

En küçük alt basınç:

Pz≥Pzmin, = fu X H X (Te-TL)
fu  : En kiçü k alt basınç için katsayı = 0.0057 ( Pa / m°K)
H  : Etkili baca yüksekliği    ( m)
Te : Bacaya girişteki atık gazın sıcaklığı   (°K)
TL : Dış hava sıcaklığı (15 °C ) = ( 288.15 °K )

En büyük narinlik:

Baca ağzındaki atık gaz sıcaklığı ( T0) (° K )

T0 =Tu+ (Te– Tu) x e-K
Yoğuşma olmaması için T0 ≥  ( 60+273 )°K olmalıdır.

Baca Çapı Hesabı Tablo 14 -1
Baca Çapı Hesabı Tablo 14-2

Şekil. 32

Baca Çapı Hesabı Şekil 32
Şekil 32

pl — Besleme havası için gerekli itme basıncı ( Pa )
pw — Isı üreticisi için gerekli itme basıncı (Pa )
prv — Bağlantı kanalındaki sürtünme basıncı (Pa )
pfv — Bağlantı kanalı için gerekli itme basıncı ( Pa )
pr — Baca içerisindeki sürtünme basıncı ( Pa )
ph — Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı ( Pa )
tw — Cihaz atık gaz çıkış sıcaklığı ( °K)
tmv — Ekleme parçasındaki atık gaz ortalama sıcaklığı ( °K )
te  — Bacaya girişteki atık gaz sıcaklığı ( °K)
tmAtık gaz ortalama sıcaklığı ( °K )
tu — Bacanın geçtiği ortam sıcaklığı ( °K )
to  Baca çıkış ağzındaki atık gaz sıcaklığı ( °K )
tLDış hava sıcaklığı ( °K )
Hy —  hV Isı üreticisi baca çıkış ağzı ile atık gazın bacaya girdiği nokta arasındaki yükseklik farkı (m)
hB— Etkin baca yüksekliği ( m )

Pratik Baca Çapı Hesabı

Baca çapı hesabı yapılırken kullanılan yakıt ve kazan tipinin önemi büyüktür. Her yakıtın yanması için gerekli hava miktarıyla, ortaya çıkan atık gaz miktarının farklı olması nedeniyle, baca çapı hesabı yakıt tipine önemli ölçüde bağlıdır. Yakıt cinsine bağlı olarak baca çapı hesabı için kullanılan bazı ampirik formüller aşağıda verilmiştir.

Qk= Kazan yükü (kcal/h)
Fb=Baca Kesit Alanı (cm²)
h= Bina Yüksekliği
Fb= katsayı x Qk / √ h olarak hesaplanır.

Doğalgaz yakıtlılarda kat sayı = 0,012
Katı yakıtlılarda kat sayı = 0,03
Sıvı yakıtlılarda kat sayı = 0,02

Baca hesabı yapılırken toplam binanın çatıya kadar olan bacanın uzunluğunun üzerine 1-2 metre fazla hesaplanarak ele alınır.

Örnek: Katı Yakıtlı Baca Çapı Hesabı

Qk= 400 000 kcal/h)
h= 19 m
Fb= 0,03 x Qk / √ h
Fb= 0,03 × 400 000 / √19 = 2752 cm²
Kesit Alanı = π * r²/4
π * r²/4 = 2752
r= √(2752 × 4 / 3,14) = 59,20 cm
r = 59,20 cm
Baca çapı: Ø 60 cm Duman Bacası

Örnek: Doğalgaz Yakıtlı Baca Çapı Hesabı

Qk= 300000 kcal/h)
h= 19 m
Fb = 0,012 x 300 000 / √ 19 = 828 cm²
Kesit Alanı = π * r²/4
π * r²/4 = 828
r= √(828 × 4 / 3,14) = 33 cm
r = 33 cm
Baca çapı: Ø 33 cm baca yapılacaktır.

Baca Çapı Hesabı için Kullanılan Programlar

Baca Çapı Hesabı Hesap Programları
Açıklamaİndirme Linki
1-Baca Hesabı  TS11389 EN133841 DiN4705Baca Çapı Hesabı1-Baca-Hesabi-TS11389EN133841-DiN4705.xls
2-Baca Çapı Hesabı TS2165-DiN4705Baca Çapı Hesabı2-Baca-Capi-Hesabi-TS2165-DiN4705.xls
3-Baca Çapı Hesabı TS2165Baca Çapı Hesabı3-Baca-capi-Hesabi-TS2165.xls
4-GMP Baca Çapı HesabıBaca Çapı Hesabı4-GMP-Baca-Hesabi.xls
5-Baca KesitiBaca Çapı Hesabı5-Baca-Kesiti.xls
6-Baca Çapı HesabıBaca Çapı Hesabı6-Baca-hesabi.xls

Kaynak: MMO

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın