Biyokütle Yakıtlı 5 MWe Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi, Kervan Biyokütle Enerji

Proje konusu faaliyet Kırşehir İli, Boztepe İlçesi, Bağbaşı Mahallesi, Ceviz Kızılkaya Mevkii, 503 no.lu ada, 1 no.lu parsel içerisinde elektrik enerjisi elde ekmek için kurulması planlanan “Biyokütle Yakıtlı 5 MWe Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi”dir.

Projeye konu tesis 1/25.000 ölçekli J32 a3 paftasında, 2.213,4 m2.lik 503 no.lu ada, 1 no.lu parsel içerisinde kurulacaktır. Tesisin kurulacağı parsel faaliyet sahibi firmaya aittir.

Biyokütle Yakıtlı Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi yılda 312 gün günde 24 saat 3 vardiya (24 saat) şeklinde üretim faaliyetlerinde bulunulacaktır. Kurulması planlanan tesisin elektrik üretim kapasitesi maksimum 5 MWh olacaktır. Söz konusu tesisin maksimum ısıl gücü 25 MWt olacaktır.

Planlanan tesis, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliği”nin EK II Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi Madde 29 “Kapasitesi 1-100 ton/gün arasında olan, hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklı dışkıların yakıldığı, geri kazanıldığı ve/veya bertaraf edildiği tesisler” kapsamında yer almaktadır.

Planlanan tesise elektrik enerjisi üretimi için, günlük 80 ton/gün hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklanan hayvan dışkısı kabul edilecektir. Projeye konu Biyokütle Yakıtlı Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi’nde besi çiftliklerinden temin edilecek hayvansal atıklar yakılarak elde edilecek biogazdan enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Üretilen enerji TEİAŞ şebekesine verilecektir. Üretilen enerjinin şebeke hattına verilmesine ilişkin lisans işlemleri kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanlığı’na Önlisans Başvurusunda bulunulmuştur.

Tesiste sürekli beslemeli atık yakma ile elektrik enerjisi üretilecektir. Elektrik enerjisi üretimi için büyükbaş ve küçükbaş besi çiftliklerinden çıkan hayvansal nitelikli tehlikesiz atıklar hammadde olarak kullanılacaktır. Tesise kabul edilecek atık kodu Atık Yönetimi Yönetmeliğinde 02 01 06 kodlu tehlikesiz atıklar olacaktır. Tesise tehlikeli atık kabul edilmeyecektir.

Biyokütle Yakıtlı Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Kırşehir İli, Boztepe İlçesi, Bağbaşı Mahallesi sınırları dahilinde bulunmaktadır. Tesis alanına Boztepe ilçesi’nde batıya devam eden Cevizlibağ yolunun 3. kilometresinde yer almaktadır. Tesis alanına ulaşım için kullanılan yollar yılın her döneminde ulaşım imkanı sunmakta olup, ulaşımda bir problem yoktur.

Biyokütle Yakıtlı

İnşaat ve işletme aşamasında nakliye sırasında karayollarına zarar verilmeyecek, zarar verilmesi durumunda, zarar faaliyet sahibi tarafından karşılanacaktır.

Tesisin kurulacağı alan çevresinde besi çiftlikleri bulunmaktadır. ÇED alanına en yakın yerleşim birimi Boztepe İlçesi’dir. Boztepe ilçesi dahilindeki en yakın ev, ÇED alanının 1,3 km doğusunda yer almaktadır

Biyokütle Yakıtlı 5 MWe Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi Genel Anlatımı

Dünyadaki nüfus artışı ve gelişen teknolojiyle beraber enerjiye olan gereksinim günden güne artmaktadır. Bu durum yeni enerji kaynakları bulma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu anlamda mevcut enerji kaynaklarına ek olarak son yıllarda biyokütle enerjisi üretimi ile bu soruna alternatif çözümler aranmıştır. Biyokütle enerjisi çevre ile dost sürdürülebilir enerji üretimini ve çevre yönetimini sağlayan, kalkınmayı hedefleyen özellikleri ile tüm dünyada geniş bir uygulama alanı bulmustur. Bu sebeple Türkiye’de de biyokütlenin enerji üretiminde değerlendirilmesi konusu önem kazanmıştır.

Biyolojik kökenli kaynaklar, insanlığın ilk dönemlerinden bugüne kadar enerji üretimi amacıyla kullanılan yenilenebilir kaynakların başında gelmektedir. Biyokütle terimi, bir türe veya çesitli türlerden olusan bir topluma ait yaşayan organizmaların belirli bir zamanda sahip oldukları toplam kütle miktarı olarak tanımlanabilir. Biyokütleden elde edilen enerjiye ise biyokütle enerjisi denilmektedir.

Biyokütle enerjisini klasik ve modern anlamda olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Birincisi; konvansiyonel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıklarından (tezek gibi) olusur. İkincisi yani modern biyokütle enerjisi ise; enerji ormancılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları, tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır. Projeye konu tesiste biyokütle olarak hayvansal biyokütle kullanılacaktır.

Biyokütlenin Enerji Kaynağı Olarak Avantajları aşağıda verilmiştir;

• Hemen her yerde yetiştirilebilmesi
• Üretim ve çevrim teknolojilerinin iyi bilinmesi
• Her ölçekte enerji verimi için uygun olması
• Düşük ışık şiddetlerinin yeterli olması
• Depolanabilir olması
• 5-35 C arasında sıcaklık gerektirmesi
• Sosyo-ekonomik gelişmelerde önemli olması
• Çevre kirliliği oluşturmaması
• Sera etkisi oluşturmaması
• Asit yağmurlarına yol açmaması

Biyokütlenin başka bir kimyasal forma dönüştürülebilmesi için ısı en temel süreçlerden bir tanesidir. Yanma, kavurma, sıcak etkisiyle erime ve gaz haline getirme temel alternatiflerdir ve prensip olarak kimyasal tepkimelerin ilerlemesine izin vermektedir. Termal dönüşümün kullanımı, bazı uygulamaların sıcaklık ve gücün kombine edilmesi ile iki farklı maddenin aynı anda yakılması şeklinde de olabilmektedir. Tipik bir termal biyokütle tesisinde verimlilik yüzde 20 ile 27 arasında değişebilmektedir.

Biyokütle enerjisinin kullanılması gelecek vaat eden bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Türkiye fosil yakıtlar açısından zengin olmayan, ama tarım açısından zengin bir ülkedir. Yenilenebilir bir enerji kaynağı olan biyokütle, yerel olarak bulunabilmekte ve sürekli olarak temin edilebilmektedir.

Tesiste sürekli beslemeli atık yakma ile elektrik ünerjisi üretilecektir. Elektrik enerjisi üretimi için büyükbaş ve küçükbaş besi çiftliklerinden çıkan hayvansal nitelikli tehlikesiz atıklar hammadde olarak kullanılacaktır. Tesise hammadde olarak yılda 24.960 ton atık kabulü yapılacaktır.

Kapasitesi

Tesiste kabul edilecek hayvansal atıklar, büyükbaş ve küçükbaş besi çiftleklerinden gelecek olan hayvan gübresidir. Tesiste gazlaştırma ünitesinde biyogaz üretilecek, biyogazdan da elektrik enerjisi elde edilecektir. Biyogazın ısıl değeri yaklaşık 5.100 kcal/m3; 5,5 kW/m3 ’tür.

Sığır gübresinin 90-310 lt/kg biyogaz verimi elde edilmektedir (kaynak www.yegm.gov.tr/yenilenebilir/biyogaz.aspx). Bu tesis için biyogaz verimi 275 lt/kg alınmıştır. Yıllık alınacak hayvansal gübre miktarı 24.960 ton/yıl’dır. Yıllık alınacak gübre miktarı üzerinden elde edilecek elektrik miktarı aşağıda hesaplanmıştır;

Biyogaz Miktarı = Yıllık Alınacak Hayvan Gübresi * Biyogaz Verimi
Biyogaz Miktarı = 24.960 ton/yıl*1000 kg/1 ton*275 lt/kg * 1m3/1000 lt= 6.864.000 m3/yıl
Yıllık Elektrik Üretimi = Biyogaz Miktarı * Biyogaz Isıl Gücü
Yıllık Elektrik Üretimi = 6.864.000 m3/yıl * 5,5 kW/m2* 1 MW / 1000 kW= 37.752 MW/yıl
Saatlik Elektrik Üretimi = 37.752 MW/yıl / 312 gün / 24 saat≅ 5 MW

Biyogazın elektrik enerjisine çevrim verimi (termal verim) % 20 ila % 27 arasında değişmektedir. Projeye konu tesiste saatlik 5MW enerji üretimi yapılacaktır. Tesisin üretim termal verimi % 20 olarak alınmış ve tesisin termal ısıl gücü aşağıda hesaplanmıştır;

Tesisin Termal gücü = Elektrik Gücü / Çevrim Verimi = 5 MWh / 0,2 = 25 MWt

Planlanan tesisin elektrik enerjisi üretimi için, günlük hayvansal atık kabul kapasitesi 80 ton/gün olacaktır.

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın