YAZILARINIZI GÖNDERİNİZ

Haber, makale, firma ya da ürün incelemelerinizi bekliyoruz.

YAZARIMIZ OLUN

Düşüncelerinizi Özgürce Duyurun, Paylaşın.

Yangın Tesisat Sprink Tasarımı ve Hesabı

| 6 Mayıs 2016

Sprink (yağmurlama) sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Sprink sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Sprink sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir. Sprink sistemi elamanlarının TS EN 12259’a uygun olması şarttır.

Bakanlar Kurulunun 10.08.2009 gün ve 2009/15316 sayılı kararı ile resmi gazetenin 9.09.2009 gün ve 27344 sayılı sayısında yayınlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda sprink sisteminin zorunlu olduğu durumlar Madde 96’da belirtilmiştir.

a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,
c) Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
ç) Yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,
d) Toplam alanı 2000 m²’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret ve eğlence yerlerinde,
e)Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda, otomatik sprinkler sistemi ile korunacaktır.

Yönetmeliği tamamına ulaşmak için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik dosyasına bakabilirsiniz.

Sprink Sistemi Tasarımı

Sprinkler sistemlerine suyu sağlayan sabit boru tesisatı çapı yapılacak hidrolik hesaplara göre belirlenmelidir. Deprem tehlikesi bulunan bölgelerde, sismik hareketlere karşı ana kolonların her hangi bir yöne sürüklenmemesi için dört yollu destek kullanılmalı ve 65 mm veya daha büyük çaplı branşman borularda esnek bağlantılar kullanılarak boruların kırılması önlenmelidir.

Sprinkler sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyorsa; her bir zon veya kolon hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası konulmalıdır. Sprinkler sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunmalıdır. Boru hatlarında bulunan vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağı ile sprinkler sistemi arasında bulunan tüm vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak önlemler alınmalıdır.

Sistemde basınç düşürücü vana kullanılması durumunda, her bir basınç düşürücü vananın önüne ve arkasına birer adet manometre konulmalıdır. Bina ve tesisler, kullanım amaçlarına ve içerdikleri-depoladıkları malzemeler açısından düşük tehlike sınıfı, orta tehlike sınıfı ve yüksek tehlike sınıfı olarak ayrıldıkları risk gruplarına göre projelendirilmelidir.

Tesis ve yapının yangın risk sınıfına bağlı olarak sprinkler sisteminin herhangi bir besleme kolonuna bağlanan sprinklerin koruduğu birim kat için en büyük korunma alanı;

Düşük ve orta tehlike sınıfı için en fazla – 4800 m2
Yüksek tehlike sınıfı için en fazla – 2300 m2 olacaktır.

Sprinkler tesisatında her zon için en az birer adet test ve drenaj vanası projelendirilecektir ve gideri yağmur suyu veya en yakın pis su giderine bağlanacaktır. Test ve drenaj vanası su akışı gözlenebilir olmalıdır. Tehlike sınıfı, düşük tehlike ve orta tehlike olan binalarda boru tablosu yöntemine göre boru çapları belirlenir. Proje tasarımında çapların tabloya göre belirlenmesinden sonra hidrolik hesap yapılır.

Sprink projesi altta açıklandığı gibi hazırlanır.
1.Bina yangın sınıfı tespit edilir. (Yangın Yönetmeliği Ek-1/B)
2.Sprink sisteminde tasarım yoğunlukları tablosundan yangın yüküne göre su debisi alınır. (Yangın Yönetmeliği Ek-8/B)
3.Branşman sayısı hesaplanır, branşmanlar arası uzunluk belirlenir.
4.Sprinklerler arası maksimum mesafe ile sprinkler sayısı bulunur.
5.Uygulama alanı ve uygulama alanında ki sprinkler sayısı belirlenir.
6.Sprinklerden istenen minimum akış hesaplanır.
7.Sprinklerde olması gereken minimum basınç hesaplanır.
8.Boru çapları tayin edilir.
9.Basınç düşümü hesaplanır.
10. Sistemde yangın dolabı, hidrant ve sprink olması durumuna göre de toplam pompa debisi için ilave su ihtiyaçları çizelgesi dikkate alınarak hesaplamalar tamamlanır. (Yangın Yönetmeliği Ek/8 C )

Örneğin: Yangın dolabı, hidrant ve sprink sisteminiz var. Orta tehlike 2 için yapılan hidrolik hesaplar neticesinde sprink debiniz 1200 l/dk 80 mss çıktı. İlave su ihtiyaçları tablosunda sprink olmasından dolayı yangın dolabı için 100 l/dk, hidrant için 400 lt/dk eklenerek toplam 1200+100+400=1700 l/dk debi ortaya çıktı. Basınç kaybı için ise yapılan hesaplar sonucu sprink 80 mss, yangın dolabı 55 mss, hidrant 90 mss buldunuz. Genelde yapılan işlem en yüksek basınç kaybını seçmek oluyor 1700 l/dk 90 mss olarak fakat bu yanlış bir işlemdir. Doğru işlem pompa eğrisine bakarak pompa seçimi yapmaktır. Debi arttıkça basınç kaybı düşmekte debi azaldıkça basınç kaybı artmaktadır. Pompa eğrisi doğrultusunda seçim yapmanız yüksek kapasitede pompa seçmenizi engelleyerek enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır.

Ek-8/B Yağmurlama Sisteminde Tasarım Yoğunlukları

Tehlike sınıfı Tasarım yoğunluğu mm/dak Koruma alanı (m2)
Islak veya ön etkili Kuru veya değişken
Düşük Tehlike 2,25 84 Orta Tehlike-1 kullanılır
Orta Tehlike-1 5,0 72 90
Orta Tehlike-2 5,0 144 180
Orta Tehlike-3 5,0 216 270
Orta Tehlike-4 5,0 360 Yüksek Tehlike-1 kullanılır
Yüksek Tehlike-1 7,7 260 325
Yüksek Tehlike-2 10,0 260 325
Yüksek Tehlike-3 12,5 260 325
Yüksek Tehlike-4 Yoğun su
NOT: Depolama alanları ve farklı özellikteki kullanım alanları için TS EN 12845 esas alınır.

Ek-8/C Yangın Dolapları ve Hidrant Sistemi İçin İlâve Edilecek Su İhtiyaçları 

Bina Tehlike Sınıfı İlave edilecek

Yangın Dolabı Debisi (litre/dak)

İlave edilecek Hidrant Debisi

(litre/dak)

Süre

(dak)

Düşük tehlike 100 400 30
Orta Tehlike-1-2 100 400 60
Orta Tehlike-3-4 100 1000 60
Yüksek Tehlike 200 1500 90

Branşman Sayısı Hesaplaması

Branşman sayısı hesaplanır iken binanın tavan yapısı, tavanda bulunan kiriş ve benzeri engeller dikkate alınmalıdır. Düz bir tavan da branşman sayısının hesaplanması yapının duvarları arası uzaklığın sprinklerler arası maximum uzaklığa bölünmesi ile yapılır. Yapı duvarları olarak kiriş gibi engeller bulunması durumunda branşmanların kirişlere paralel olacağı dikkate alınmalıdır. Eğer yapılan hesaplamalarda tam sayı çıkmaz ise en yakın tam sayıya yuvarlanmalıdır.

Branşman Sayısı = Duvar Genişliği (dikkate alınan) / Lmax
Alanı  (12 x 97,5)  1170 m2 olan bir yapının branşman sayısı hesaplanması;
Lmax= 4 mt olursa
BS = 12 / 4
BS = 3 , Branşman sayısı 3 olacaktır.

Branşmanlar arası uzaklık hesaplanmasında (dikkate alınan yapı genişliğinin) yapı genişliğinin branşman tam sayısına bölünmesi ile  elde edilen mesafedir.
L= Kısa Kenar Genişliği/ Branşman Sayısı
L= 12 / 3 = 4 metre olacaktır.

Branşman hattının yan duvardan uzaklığının hesaplanmasında ½ (L)ölçüsü de dikkate alınmalıdır.

Sprink Branşman

Sprink Arası Maximum Mesafe ve Sprink Sayısı

Sprinklerler arası maximum mesafeler sprinklerler tipi ve tehlike sınıfına göre belirlenerek hesaplanacaktır.

Örneğimizde orta tehlike sınıfı bina dikkate alınmaktadır. Sprink uygulama alanı 12 m2 dir. Sprink uygulama alanının iki branşman arası uzaklığa bölünmesi ile sprinkler arası mesafe bulunur.

S= A / L   S= 12/4 =3 mt

Branşman hattın da sprinklerler arası maximum uzaklık 3 metre olacaktır. Branşman hattında sprinkler sayısı, branşman hattına paralel duvar  uzunluğunun  sprinklerler arası maximum uzaklığa bölünmesi ile bulunur.

SS=97,5 / 3 = 32,5, tam sayıya tamamlanarak branşman hattında 33 adet sprinkler olacaktır.

Yapılacak tasarım sonucunda sprinklerler arası gerçek mesafe ve sprinklerler adedi hesaplanır. Branşman hattı başlangıcında ve sonunda sprinklerin duvara uzaklığı  1/2S olmalıdır.

Sprinkler uygulama alanı tablosu

Sistem Tipi En fazla koruma alanı İki sprinkler arası en fazla mesafe
Hafif tehlike 21 m2 4,6 m
Orta  tehlike 12 m2 4,0 m
Yüksek tehlike 9 m2 3,7 m

Sprinkler sistemi uygulama alanı belirlenmesinde alttaki şekil örnek olarak verilmiştir. B noktası olarak branşmanda dikkate alınacak bir adet sprinkler olduğunda  ana dağıtım borusuna yakın olan sprinkler seçilmelidir.

Sprink Adedi

Sprinkler uygulama alanı ve sprinkler adedi hesabı

Uygulama alanı ve uygulama alanında olması gerekli sprinkler adedi: Orta tehlike sınıfı bir bina da 144 m2 toplam alanda her bir tanesi 12 m2 alanı etkileyen  sprinkler kullanıldığı kabul edilir. (Yangın Yönetmeliği Ek-8/B)

Toplam Sprinkler Sayısı=Uygulama alanı/Bir adet sprinklerin koruduğu alan TSS= 144/12 =12 adet sprinkler hesaplanır. Burada 12 adet sprinkler olacaktır.

Uygulama alanı uzunluğunun hesaplanması:

Sprinkler uygulama alanının belirlenmesi sonucu, alan (örneğin 144 m2) dikdörtgen kabul edilir ve dikdörtgenin uzun kenarı branşman hattına paralel hesaplanmalıdır. Uygulama alanı minimum uzunluğu;

L = ( 1/2 ) *  A1/2  olarak hesaplanır.

Uygulama alanı uzunluğu
Uygulama alanı uzunluğu

Uygulama alanı branşman hattında sprinkler sayısının hesaplanması;
Branşman hattında sprinkler sayısı=1.2 * A1/2 /S
A: Sprinkler uygulama alanı
S: Branşman hattında sprinklerler arası uzaklık
BSS=1.2 *140½/3,65 = 3.89 düzeltme yapılarak branşman hattında 4 adet sprinkler hesaplanır.
Branşman Hattı Uzunluğu

Sprinklerden İstenen Minimum Su Akışı

Sprinklerden uygulama anında su akışının etkili olabilmesi için dizayn debisi, sprinklerin uygulama alanı ve sprinklerin boşaltma karakteristiği dikkate alınmalıdır. Hidrolik hesap yapılan projelerde sprinklerin uygulama alanı ve debi/uygulama alanı grafiğinden alınacak debi çarpılarak sprinklerde olması gereken minimum akış hesaplanacaktır.

Q = (d) x As
d= dizayn debisi (lt/dk m2)
As = Bir adet sprinklerin uygulama alanı (m2)

Örneğin orta tehlike sınıfı bir yapıda yağmurlama sisteminden tasarım yoğunlukları çizelgesinden (5 lt/dk m2) alınarak;
Q= 5 x 12 = 60 (lt/dk) minimum akış olması gerektiği hesaplanır.

Sprinklerde Akma Esnasında Olması Gereken Minimum Basınç

Sprinkler başlığında su akışı altta ki formül ile hesaplanır;

Qm=Km P^(1/2)
Qm : Debi (lt/dak)
Pm : Basınç (bar)
Km : K Faktörü – Metrik (Birimsiz) K=5.6 Km=80

Sprinklerdeki akış , sprinklerdeki basıncın karekökü ile K sabitinin çarpımıyla elde edilir. K sabiti test edilmiş ve onaylı her bir sprinklerin orifis sabitidir. Minimum basınç hesaplanmasından önce kullanılacak sprinklerin seçilmesi gereklidir. Nominal orifisi ½” olan sprinklerin K sabiti yaklaşık Km=80 dir.

Üsteki örnekte verilen sprinkler Km=80 olarak seçilmiştir. Uygulama alanı su debisi 60 lt/dk dır.

P =(Qm/Km )²
P = (60 / 80)² = 0,5625 Bar

Kritik devrede ki en uç ve en yüksekteki sprinklerin 60 lt/dk ve 0.5625 Bar akma ve basınç değerlerinde sağlanması gerekir. Sprinklerde minimum basınç (konutlarda) 0,5 Bar olmalıdır. Basıncın daha düşük çıkması durumunda K sabiti değişik sprinkler seçilmelidir.

Sprink Hesabı

Boru Tablosu Yöntemi

Hafif tehlike sınıfı binalarda sprinkler boru çapı tablo 5 ‘e göre belirlenir.

Tablo 5

Boru Çapı Çelik Bakır
1” 2 2
11/4” 3 3
11/2” 5 5
2” 10 12
21/2” 30 40
3” 60 65
31/2” 100 115

Orta tehlike sınıfı binalarda sprinkler boru çapı tablo 6’e göre belirlenir.

Tablo 6

Boru çapı Çelik Bakır
  1” 2 2
11/4” 3 3
11/2” 5 5
2” 10 12
21/2” 20 25
3” 40 45
31/2” 65 75
4” 100 115
5” 160 180
6” 275 300
8”

Ana borudan alınan branşman hattında en fazla 8 adet sprinkler olacaktır. Ancak son sprinkler borusu 1” ondan önceki 11/4” olur ise branmşman hattında 9 adet sprinkler yapılabilir. Branşman hattına 10 adet sprinkler de projelendirilebilir fakat  yine 2.sprinkler borusu 11/4” olmalı ve 10 adet sprinkler ana boruya 21/2” boru ile bağlanmalıdır.

Yüksek tehlike sınıfı bina veya tesislerde boru çapları hidrolik hesap ile belirlenir.

Sprink Hidrolik Hesap Yöntemi

Bir adet sprinkler çalışması dikkate alınırsa boşaltma debisi 68 (l/dak)’ dan az olamaz. Birden fazla sprinklerin su boşaltacağı kabul edildiğinde bir sprinklerin 49 (l/dak) debiden daha az alınamaz. İkamet amaçlı konutlarda minimum sprinkler çalışma basıncı 0,5 bar’dır.

Boru Boyutlandırması

Boru boyutlandırılmasında NFPA13 kriterleri dikkate alınmıştır.Boru hatlarında bakır, CPVC veya PE borusu kullanıldığında en küçük çap ¾” olacaktır. Çelik borularda ise en küçük çap 1” yapılacak, sprinkler takıldığı uç noktada 1”-1/2” redüksiyon kullanılacaktır.

Ülkemizde şebeke suyunun 24 saat kesintisiz olmamasından dolayı sprinkler sistemi kurulan tesislerde yangın suyu deposu ve yangın pompa seti projelendirilecektir. Boru boyutlandırılmasında boru basınç kayıpları 8 no’lu tablolardan alınacak değerler ile hesaplanacaktır.

Tablo 8 Boru sürtünme kaybı katsayıları

Boru Türü Sürtünme Kaybı Katsayısı C
Döküm Boru 100
Duktil Boru 100
Siyah Çelik Boru
(Kuru ve ön tepkili sis.)
100
Siyah Çelik Boru
(Islak ve Baskın Sistem.)
120
Galvanize Boru 120
Beton Boru 140
PE  Boru 150
CPVC Boru 150
Bakır Boru 150
Paslanmaz Çelik Boru 150

Tablo 9 C Düzeltme katsayıları

Sürtünme Kaybı Katsayısı C Düzeltme Çarpanı
100 0.713
120 1.00
130 1.16
140 1.33
150 1.51

Tablo 10 Tesisat elemanları eşdeğer uzunlukları

Anma Çapı
(İnch)   (mm)
90 Dirsek
(m)
İstavroz
(m)
Kelebek
Vana (m)
Sürgülü
Vana (m)
Çek Vana
(çalparalı)
Alarm
Vanası (m)
1 25 0.6 1.5 1.5
11/4 32 0.9 1.8 2.1
11/2 40 1.2 2.4 2.8
2 50 1.5 3.1 1.8 0.3 3.4
21/2 65 1.8 3.7 2.1 0.3 4.3
3 80 2.1 4.6 3.1 0.3 4.9
4 100 3.1 6.1 3.7 0.6 6.7 8.5
5 125 3.7 7.62 2.7 0.6 8.2
6 150 4.3 9.2 3.1 0.9 9.8 9.2
8 200 5.5 10.7 3.7 1.2 13.7 12.5
10 250 6.7 15.2 5.8 1.5 16.8
12 300 8.2 18.3 6.4 1.8 19.8

Tablo 11 Çelik boru fiziksel özellikleri

Anma Çapı Dış Çap Et KAlınlığı İç Çap
inch mm mm mm mm
1 25 33.7 3.25 27.2
11/4 32 42.4 3.25 35.9
11/2 40 48.3 3.25 41.8
2 50 60.3 3.65 53.0
21/2 65 76.1 3.65 68.8
3 80 88.9 4.05 80.8
4 100 114.3 4.50 105.3
5 125 139.7 5.00 129.7
6 150 165.1 5.00 155.1
8 200 219.1 6.00 207.1
10 250 273.0 6.30 260.4
12 300 323.9 7.10 309.7

Tablo.12 Polietilen boru özellikleri (PE100) PN16

Anma Çapı Dış Çap Et Kalınlığı İç Çap
inch mm mm mm mm
2 63 63 5.8 51.4
21/2 75 75 6.8 61.4
3 90 90 8.2 73.6
4 110 110 10 90.0
5 160 160 14.6 130.8
6 180 180 16.4 147.2
8 200 200 18.2 163.6

Hidrostatik, Hidrokinetik ve Sürtünme Kaybı

Hidrostatik

Statik durumda suyun çalışmasına hidrostatik denilir. Akışın ve de su da bir hareketin olmadığı durumda gerek depoda ve gerek ise zeminden daha üst noktalarda (katlı binalarda) suyun tutulması için gerekli şartlardır.

Statik yükseklik basınç kaybı hesabında hesaplanan nokta ile zemin arası (kritik mesafe) yükseklik 0,098 ile çarpılarak, yükseklik basınç kaybı bar olarak bulunur.

Pst=  h x 0,098
h = Zemin kotu ile basıncı hesaplanmak istenen yükseklik (m)
Pst= Basınç (Bar)

Hidrokinetik

Suyun hızının sıfır olduğu durum hidrostatik olarak açıklanır. Hidrokinetik ise  suyun hareket halinde ki çalışmasıdır. Suyun boru içerisindeki hareketi debi ve hız ile açıklanır. Boru içerisinde ki akış borunun iç kesit alanı ile suyun hızının bir fonksiyonudur.

Q = A x v
Borunun iç kesit alanı (m2)  = 3,1416 x r2
V = Suyun hızı (m/s)
Q = Suyun debisi (m3/s)

Sürtünme Kaybı

Suyun ağırlığı ile olan basınç kaybı yanında hidrolik hesaplamalarda diğer bir önemli basınç kaybı sürtünme kaybıdır. Borunun iç yüzeyinin suya karşı göstermiş olduğu sürtünme direncinden kaynaklanan kayıptır. Yangın sulu söndürme sistemleri hidrolik hesaplamalarında sürtünme basınç kaybını hesaplamak için  Hazen-Williams formülü en çok kullanılan standart bir formüldür.

Antoine de Chezzy’nin 1775 yılında yaptığı çalışmasından yararlanarak 1905 yılında Allen Hazen ve Gardner S. Williams çeşitli testler ve çalışmalar yaparak Hazen-Willams sürtünme kaybı formülünü bulmuşlardır.

Hazen-Williams Formülü
Pm=6.05 [(Qm 1,85)/C1,85 dm4,87] *105
Pm= Birim uzunluk borudaki sürtünme direnci  (bar/m)
Qm= akış (lt/dk)
C= Sürtünme Kaybı Katsayısı
dm= boru iç çapı (mm)

C sürtünme kaybı katsayısı Hazen ve Williams tarafından geliştirilen boru iç yüzeyinin malzeme , üretim ve ortam şartlarında karşılaştırılarak oluşturulan boru iç yüzeyinin pürüzlülük durumunu gösteren bir katsayıdır. C sürtünme kaybı katsayısı büyüdükçe boru iç yüzeyi daha pürüzsüzdür.

Örnek Hesap;

2” çapında galvanizli boruda 200 lt/dk debi ile aktığında birim boyda ki sürtünme kaybı nedir?
2” borunun iç çapı 53 (mm) dir,
C= 120  Galvanizli boru,
Q= 200 (lt/dk)

Pm=6.05 [(Qm 1,85)/C1,85 dm4,87] *105
Pm=6.05 [(200 1,85)/1201,85 534,87] *105
Pm= 0,0062 (bar/m)
Toplam sürtünme kaybını hesaplamak için boru boyu ile Pm çarpılır. Aynı malzemeden yapılmış uygulamada boru çapını daha büyük seçerek sürtünme kaybı azaltılır.
2” galvanizli boruda, 200 lt/dk debide Pm=0,0062 bar/m dir.
3” galvanizli boruda, 200 lt/dk debide Pm=0,0008 bar/m olur.

Boru sürtünme kaybı hesap tablosu

Sprink Hesap Tablosu

Örnek Sprink Hesabı

Hidrolik hesaplar, tablolar ve formüller SI birim sistemine göredir. Konunun uygulamasının görülebilmesi için çeşitli yangın söndürme proje örnekleri verilmiştir. Birinci örnek NFPA13’ten alınmış olup hesap tekniğini belirtmek için konulmuştur. Bu örnek, görüldüğü gibi metrik birim sistemi değildir. Dolayısı ile kullanılan formüller ve katsayılar farklıdır. Hidrolik hesaplamalarda metrik birim sistemi için çevrilmiş Hazen-Williams formülü kullanılacaktır.

Sprink Nfpa Projesi

Örnek hidrolik hesap projesi (NFPA13’ten)

Sprink Nfpa Projesi Kesiti

Örnek proje kesit görünüşü (NFPA13’ten)

Sprink Nfpa Hesabı

Hidrolik hesap tablosu (NFPA13’ten)

Örnek Proje – 2

Sprink Garaj Projesi

Sprink Garaj Projesi Planı

Örnek garaj projesi

Sprink Garaj Projesi Hesabı

Sprink Garaj Projesi Hesabı Devamı

Örnek garaj sprinkler hesabı

Yangın Tesisatı Sprink Hesabı İçin Kullanılan Programlar

Sprink Hesap Programları
Açıklama İndirme Linki
Sprink Hesabı Sprink Hesabısprink-hesabi.xls
Yangın Tesisatı Sprink Hesabı Yangın Tesisatı Sprink HesabıYangin-tesisati-sprink-hesabi.xls
Hazen Williams Hesabı Yangın Tesisatı Sprink HesabıHazen-Williams.xls

Kaynak: MMO

20 Yorum

 1. denis Ada

  denis Ada

  25 Temmuz 2016 - 13:34

  merhaba
  Duvar Genişli Duvar Genişliği (dikkate alınan)
  kısa Kenar Genişliği bunlari anlamadim. bana anlatirmisiniz bunlarin ne demek oldugunu lutfen/

  • tesisat

   tesisat

   25 Temmuz 2016 - 13:44

   Merhaba,
   Duvar genişliği veya kenar genişliği sprink tesisatı dizayn edeceğiniz mahalin en ve boy ölçüleridir. Genişlik yazmışız ama oda uzunlukları dememiz daha doğru olacak. İlgili paragrafta da görüldüğü üzere 12 m eninde ve 97,5 m boyunda bir mahal için hesaplamalar yapılmıştır.

 2. süleyman

  süleyman

  10 Kasım 2016 - 13:56

  Merhaba güzel çalışma olmuş emeğiniz için teşekkürler. İki sorum olacaktı cevablarsanız sevinirim.
  1. ring tipi tesisatta yani grid tip tesisatta kritik devreyi hesaplarken iki koldan ayrı ayrı debi geliyor bazen bu kollarda çap farkı da olduğundan basınç farkı da oluyor bu durumda nasıl hesaplama yapacağız.
  2. ilk springe debi atarken bunu rast gele mi yapıyoruz yoksa tablosu var mı

  • tesisat

   tesisat

   5 Aralık 2016 - 08:07

   Süleyman Bey merhaba,
   Konu ile alakalı örnek proje hazırlanmakta olup, sitemize ekleyeceğiz. Bunun dışında, 1.sorunuzda balanslama yapılması gerekmektedir, örnek projede detaylı anlatımı da olacaktır. 2. sorunuzda ise ilk springe debi atarken tasarım yoğunluğu×koruma alanı olarak atamanız uygun olacaktır. Örneğin ortak tehlike 2 için 5lt/dkm²×12m²=60 l/dk.

 3. ertan

  ertan

  28 Kasım 2016 - 14:26

  Merhabalar, uygulamadaki branşmanlarda sprinkler arası uzaklık nasıl 3.65 alınmış ancak nasıl alındığını anlamadım.Teşekkür ederim.

  • tesisat

   tesisat

   5 Aralık 2016 - 07:40

   Ertan Bey,
   Branşmanlarda sprinkler arası uzaklık, sizin yerleşiminizle alakalıdır. Örneğin orta tehlike 2 de koruma alanı min 12 m² olup, 4×3 yerleştirebilirsiniz. Bu örnekte 3×3,65 = 10,95 m² koruma alanı alınarak hesaplandığı için S=3,65 olarak alınmıştır. İlgili paragrafa örnek resim eklenmiştir.

 4. Muhammed

  Muhammed

  30 Kasım 2016 - 01:22

  Yaklaşık 110 m2 olan evimin tavan arasına sprink sistemi kurmanın maliyeti ne kadar olur. Teşekkürler

  • tesisat

   tesisat

   5 Aralık 2016 - 07:53

   Muhammed Bey merhaba,
   Müstakil evinize mi sprink sistemi kurmak istiyorsunuz ? Yangın yönetmeliğinde zorunluluk bulunmamakla birlikte Makine dairesi (su deposu, pompa ve ekipmanları), borulama, sprink yerleşimi mimari plan veya basit ölçekli bir çizim vermeniz durumunda bayındırlık pozları doğrultusunda ortalama bir maliyet hesaplayabiliriz.

 5. süleyman

  süleyman

  1 Aralık 2016 - 13:46

  Balanslamadan bahsedildiğini göremedim.

  • tesisat

   tesisat

   5 Aralık 2016 - 07:50

   Süleyman Bey merhaba,
   Yangın dolabı, sprink ve hidrant sisteminin bir arada olduğu örnek bir hesaplama hazırlıyoruz. Bu konuda balanslama da detaylı bir şekilde açıklanacaktır.

   • ALİ

    ALİ

    9 Şubat 2017 - 15:33

    Mümkünse hesaplanan projenin izometrik planıda eklenirse

    numaralandırmanın nasıl yapıldığını da öğrenmiş oluruz.

    Şimdiden teşekkürler.

    • ALİ

     ALİ

     9 Şubat 2017 - 15:37

     Kritik hattın izometrik planı.

     Son sprinkten Pompaya kadar.

 6. ibrahim

  ibrahim

  29 Ocak 2017 - 10:30

  emeğinize sağlık hidrolik hesap tablosunda q ve Q debileri neye göre belirleniyor bunların anlamları nedir bazı sıra numaralarında dolu bazılarında boş bırakılmış bu durumu açıklar mısınz? teşekkür ederim

  • tesisat

   tesisat

   6 Şubat 2017 - 09:56

   İbrahim Bey merhaba,
   Bu değerler tehlike sınıflarına göre, yangın yönetmeliğinde şart konuşulan min. akış debisine göre belirleniyor. Debilerin boş olması ise balanslama ve kritik hattın tamamlanarak düz akış olmasında dolayı, dolu olması ise kritik hat içerisinde olması ve bağlanan hat debisi ile yeni toplam debinin belirtilmesi gerektiğinden kaynaklanmaktadır.

 7. Ertan

  Ertan

  10 Şubat 2017 - 22:18

  Sprinkler uygulama alanı 144 m2 bunu 1 adet sprinklerin koruma alanı olan 12 m2ye bölüp 12 adet sprinkleri kritik hat olarak mı seçtik?
  Ve bu örnekte 13 adet sprinkler olarak gözüküyor burayı anlamadım?
  Şimdiden teşekkürler.

  • tesisat

   tesisat

   13 Şubat 2017 - 13:24

   Eran Bey merhaba,

   Belirttiğiniz gibi 12 sprink koruma alanına göre kritik hesabınızı yapacaksınız ancak bazı durumlar kritik alanı seçerken branşman içerisinde 1 ya da 2 adet sprink fazladan denk gelebiliyor, bu durumda koruma alanı 13-14 gibi alabilirsiniz.

 8. azat çapar

  azat çapar

  26 Şubat 2017 - 14:30

  merhaba ben aydından inşaat yapmaktayım ve binalarımda köpüklü sprinkler sistemini kullanmayı düşünüyorum ama maliyeti hakkında bir bilgim yok bana yardımcı olabilir misiniz ?

  • tesisat

   tesisat

   14 Nisan 2017 - 10:39

   Azat Bey merhaba,
   Konuyla alakalı yetkili firmalar maliyet konusunda daha net cevap verebilir. Özellikle bu konuda yetkin firma olan Tyco Türkiye distribütörlerinden bilgi alabilirsiniz.

 9. erdi

  erdi

  14 Nisan 2017 - 09:24

  Merhaba hazen williams formülünde verilen denklemde hesaplamaları yaptığım zaman aynı sonuca ulaşamıyorum. Formülü daha açıklayıcı yazabilir misiniz? 105 ve 6.05 ile çarptığım zaman sonuç uçuyor. Birim çevirme mi var açıklarsanız sevinirim.

  • tesisat

   tesisat

   14 Nisan 2017 - 11:17

   Erdi Bey merhaba,
   Hazen williams hesabı excel olarak konu sonuna eklenmiştir. Formüller, tablolar ve ilgili boru çaplarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

Yorum Yazınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir