Mantolamanın Kalbi Isı Yalıtım Levhası

Isı yalıtım sektörü nezdinde alınacak aksiyonlar, sektör dernekleri koordinasyonu ile yürütülmeli, tüm sektör paydaşları tarafından sahiplenilmeli ve devlet tarafından teşvik edilmelidir.

Özgür Kaan ALİOĞLU, Austrotherm Türkiye Genel Müdürü

Isı yalıtım sektörü nezdinde alınacak aksiyonlar, sektör dernekleri koordinasyonu ile yürütülmeli, tüm sektör paydaşları tarafından sahiplenilmeli ve devlet tarafından teşvik edilmelidir.

Enerji maliyetlerinin ekonomiye olan yükünün hafifletilmesi, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin azaltılması, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması gibi ulusal stratejik hedeflerimiz dikkate alındığında, enerji verimliliği ve paralelinde enerji tasarrufu ülkemiz için tüm paydaşların üzerlerine düşen iş ve sorumlulukları eksiksiz olarak, dikkatle ve ivedilikle ele alması gereken en önemli konuların başında gelmektedir.

Bu doğrultuda ilgili stratejik hedeflerin belirlenmesi, yol haritasının oluşturulması ve disiplinler-paydaşlar arasındaki koordinasyonun ve iş birliğinin sağlanması amacıyla, 2007 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu ile başlayan dönüşüm sürecinin sürdürülebilirliğinin temini için, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü” tarafından hazırlanan ve yürütülecek olan “Ulusal EVEP 2017-2023”; Bina ve Hizmetler Enerji Ulaştırma Sanayi ve Teknoloji Tarım olmak üzere beş ana kategoride tanımlanan eylemler ile 2023 yılında Türkiye’nin birincil enerji tüketiminin yüzde 14 azaltılması hedeflemektedir.

Isı yalıtımı sektörü, her ne kadar sunduğu ürün ve hizmetler açısından bakıldığında EVEP kapsamında ele alınan beş ana kategori için de çözümler üretse de, hem birincil enerji yoğunluğu, hem nihai enerji yoğunluğu ve hem de enerji verimliliği indeksleri açısından değerlendirildiğinde, “Bina ve Hizmetler” kategorisinde yarattığı etkinin, çok çok daha fazla olduğu ve önem arz ettiği görülmektedir.

Türkiye’de bina sektörü son yıllarda hızla gelişmekte olup sektörün nihai enerji tüketimi 2000 yılında 19,5 MTEP iken yüzde 66 artarak 2015 yılında 32,4 MTEP değerine ulaşmıştır. Yıllık ortalama yüzde 4,4 enerji talep artışı gerçekleşen bina sektörünün nihai enerji tüketimindeki payı ise yüzde 32,8 değerine ulaşarak sanayi sektörünün de önüne geçmiştir (Şekil1).

Şekil 1 –Sektörel Enerji Tüketimlerinin Yıllar İtibariyle Değişimi

Exit mobile version