Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu, T.C. Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olup, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü E-Kütüphane Sistemi üzerinden paylaşıma sunulmuştur.

Kılavuz kitap; sağlık yapıların tasarlanmasında havalandırma gereklilikleri, filtre etkililikleri, sıcak su tasarımı, oksijen,vakum ve tıbbi hava sistemleri için istasyon çıkışları, sıcaklık ve nem, basın odası ve iç tasarım boyutları olmak üzere bir çok konuda ısıtma, klima, havalandırma ve sıhhi tesisat projelendirme için önemli bir kaynak oluşturacaktır.

Kitap ile ilgili Sağlık Bakanımızın sözleri;

“İLK SÖZ
Sağlık Bakanlığı’nın amacı ve görevi, sağlık hizmetlerinin yurdun her köşesinde, toplumun bütün kesimleri için erişilebilir, etkili, verimli, nitelikli ve sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Hükümetimizce bu maksatla 2003 yılından beri yürütülen“Sağlıkta Dönüşüm Programı” çerçevesinde, yaptığımız atılımlarla ülkemizde sağlık hizmet sunumunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir.

Sağlık hizmetleri sunumunda daha çok sayıda ve çeşitte sağlık yapılarına ihtiyaç duymaktayız. Ülkemizde sağlık yapılarının yaklaşık yüzde 43’ü, 25 yaşın üzerindedir. Bu binalar sağlık hizmetleri sunum prensiplerine, tıp ve teknolojideki baş döndürücü değişimlere ayak uydurması, yeni ihtiyaçlara cevap verecek hale getirilmesi için büyük tadilatlara gereksinim duymaktadırlar.

Yeni sağlık yapılarının inşasında, mevcut binaların tadilat ve onarım ihtiyaçları karşılanırken ülkemizin sınırlı kaynaklarını ekonomik ve tasarruflu kullanmak için azami hassasiyet göstermemiz gerekir. İyi plânlanmamış, gereksiz ve atıl kapasiteli yatırımlara işletim maliyetlerinin de eklenmesiyle kaynak israfının artacağı aşikardır.

Yeni yapılacak sağlık tesislerinin günümüzün beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak, tıp ve teknolojideki gelişmelerin kullanılmasına imkân verecek akıllı binalar olmasını hedeflemekteyiz.

Yukarıdaki hedefler ve anlayışlar çerçevesinde, yeni binaların inşa edilmesi, eski tesislerin ve ek binalarının onarım ve tadilatları için “Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu”nu hazırlamış bulunuyoruz.

Bu kılavuz ile yapılacak sağlık tesisleri; erişimin kolaylaştırıldığı, çağdaş sağlık hizmetinin sunulduğu, tıptaki en son bilgi ve teknolojilerin uygulandığı yapılar olacaktır. Hizmetin niteliği geliştirilecek, işletme ve onarım maliyetleri en aza indirilerek tasarruf sağlanmış olacaktır.

Bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarıma, çalışmalarımız sırasında görüş ve desteklerini esirgemeyen sağlık sektörümüzün değerli mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Recep Akdağ
Sağlık Bakanı”

Türkiye Sağlık Yapıları Asgari Tasarım Standartları 2010 Yılı Kılavuzu

[pdfviewer width=”600px” height=”730px” beta=”true/false”]http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/s.b.2010_klavuz_lowres_23092010.pdf”]

Kaynak: Saglik.gov.tr, Ekutuphane, Kitaplar

Exit mobile version