Türkiye Mevzuat Bilgi Sistemi

İdarenin ve vatandaşların mevzuatımızda yer alan kanun hükümlerinin ve bunlara dayanılarak yürürlüğe konulmuş hukuk kurallarının (ikincil düzenlemelerin) ne olduğunun bilinmesi; açık, düzenli ve güvenli mevzuat metinlerinin kolayca bulunabilecek bir sistem içinde vatandaşa ulaştırılabilmesi hukuk devleti olmanın önemli unsurlarından biridir.
Ekonomik kalkınmanın sağlanması, plan ve programlarla tespit edilen toplumsal hedeflere ulaşılabilmesi için alınan iktisadi ve sosyal tedbirlerin uygulanmasında gerekli ve zorunlu bir araç olan hukuk kurallarının bir ayıklamaya tabi tutulması ve mer’i olanların güvenilir bir şekilde tespit edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu sebeple, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne “Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarını tespit etmek, mer’i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak ve mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek” görevleri verilmiştir.

1985 – 1988 yılları arasında, bakanlıklardan ve kamu kurumlarından göreve çağrılan bir grup hukukçu tarafından; Osmanlı İmparatorluğu’ndan zamanımıza intikal eden kanun ve bu nitelikteki nizamnameler, Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren çıkarılan kanunlar, tüzükler ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikler teker teker incelenip, süzgeçten geçirilerek mahiyet ve mevzularına göre tasnif edilerek; uygulanma imkanı kalmamış, hükümsüz duruma düşmüş olanları ayıklanmış; hükümleri yürürlükte bulunanlar tespit edilerek bütün ek ve değişiklikleri ilgili yerlerine işlenmiş ve böylece “tek metin kanun”, tüzük ve yönetmelikler elde edilmiş ve föy – volant sistemi ile Külliyat olarak yayımlanmıştır.

Bu çalışmalar esnasında kanunlarımızda düzensiz ve karışık bir şekilde bulunan ek ve geçici maddelerin numaraları muntazam ve teselsül eden bir düzene kavuşturulmuş, uygulayıcıya güven ve kolaylık sağlamak bakımından ek ve değişiklik getiren kanunların yürürlüğe giriş tarihleri ile bunların yürürlükten kaldırdıkları mevzuatı gösteren çizelgeler her ana kanunun sonuna eklenmiştir.

Külliyatın temin ettiği büyük kolaylıklardan birisi de nümerik ve alfabetik olarak hazırlanmış bulunan fihristlerdir. Kullanıcı, bu fihristlerde aradığı kanunun mahiyet ve mevzuunun ne olduğunun; halen meri’i olup olmadığını; mer’i ise hangi Resmî Gazete’de ve Külliyatın hangi cilt ve sahifesinde yayımlandığını; mülga ise hangi kanunun hangi maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğunu görebilir ve süratle bulabilir.

Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan mevzuatın ulaştığı mevzuat, cilt ve sayfa sayısı aşağıdadır. (4/4/2017 tarihi itibarıyla – 4 ayda bir Nisan,Ağustos,Aralık aylarında güncellenmektedir.)

KÜLLİYATIN TÜRÜ MÜSTAKİL
MEVZUAT SAYISI
CİLT SAYISI SAYFA SAYISI
KANUNLAR * 869 * 12 14.360
KHK’LAR 92 1 1548
TÜZÜKLER 132 3 3926
B.K.K YÖNETMELİKLERİ 259 4 6920
KURUM YÖNETMELİKLERİ 6884
ÜNİVERSİTE YÖNETMELİKLERİ 3663
TEBLİĞLER(2004 ve Sonrası) 3198
TOPLAM 15.097 20 25.206

* Bu sayı sadece müstakil kanunları içermektedir. (Af,Anlaşma,Bütçe,Genel af,Özel,Sözleşme,Yetki,Veto kanunları sayısını kapsamamaktadır.)

Dünyada bilgi iletişim alanında kaydedilen hızlı gelişmelere paralel olarak; ülkemizde de Basılı Mevzuat Külliyatının internet ortamına aktarılmasıyla oluşturulan Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS) 1/6/1995 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır. 29/7/2003 tarihi itibarıyla ücretli abonelikten ücretsiz abonelik sistemine geçilmiş, daha sonra ise abonelik sisteminden de vazgeçilerek bu hizmet sunulmaya devam edilmiştir.

Kurum, kuruluş ve üniversite yönetmelikleri ile tebliğlerin MBS’ye aktarılması çalışmalarına yönelik olarak 2004 yılında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan komisyon, kurum ve kuruluş temsilcileri ile toplantılar yaparak, kurum ve kuruluşların Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerinin derlenmesini sağlamıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 2956 adet yönetmeliği ile 2004 yılı ve sonrası tebliğleri kodifiye edilerek MBS’ye aktarılmıştır.

Mevzuat Bilgi Sistemi

Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004’ten sonraki tarihli tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümleri yer almaktadır. Milletlerarası Andlaşmalar sadece fihrist olarak MBS’de yer almakta olup, kullanıcılar andlaşmaların metinlerine ise Resmi Gazete’den ulaşılabilmektedir.

Mevzuat Bilgi Sistemine Erişim

Kullanıcılar MBS’ye mevzuat.gov.tr adresinden ücretsiz ve herhangi bir abonelik şartı olmadan ulaşabilmektedir.

Kanun, KHK, Tüzük, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelikler ayrıca Külliyat içerisinde yer almakta olup, bunların kodifiye edilmiş son halleri dörder aylık periyotlar halinde abonelere sunulmaya devam edilmektedir

Exit mobile version