Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde Düzenleme Yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde düzenleme yapıldı. 

‘Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı İçin Özel Kurallar’, 16’ıncı bölümde, zemin sınıfları, hesap esasları ve Veri Raporu ile Geoteknik Rapor olarak iki bölümden oluşacağı belirtilen Zemin ve Temel Etütlerinin içeriğine ilişkin düzenlemelerin yapıldığı açıklandı.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin uluslararası güncel standartlara göre revize edilmesi ihtiyacı doğduğu açıklanırken, 9 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı‘ ile; bina ve bina türü yapıların tasarım, projelendirme, inşa ve denetimi için yapılması zorunlu olan zemin ve temel etütlerinin planlaması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının yapılması, sahada karşılaşılan zemin birimlerinin (zemin ve/veya kaya) mühendislik özellikleri ile yeraltı suyuna ilişkin verilerin toplanması, yerel deprem etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bu Uygulama Esasları doğrultusunda; belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan, planı bulunan veya bulunmayan alanlarda yapılacak yapıların fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun projelendirilmesi, parsel bazında yapılacak Zemin ve Temel Etüt Raporlarındaki arazi ve laboratuvar deneylerinin proje amacına uygun olarak planlanması, yapılması, raporlanması ve kontrolü, yapım aşamasında ortaya çıkabilecek maliyet arttırıcı unsurların en aza indirilmesi amaçlandı.

‘Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı’ nın 09.03.2019 tarih ve 30709 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmesi ile birlikte;  28.06.1993 tarih ve B.09.0.YFK.0.00.00.00/6-5/373 sayılı genelge ile yayınlanan ‘Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar’ ile 10.08.2005 tarih ve B.09.0.YİG.0.13.00.09+13/815 sayılı Oluru ile yayınlanan ‘Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı’ yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Exit mobile version