TMMOB Makina Mühendisleri Odası 2016 Seçimi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası seçimleri 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Seçimde, tüm şubelerin genel kurulları ve genel kurul seçimleri eş zamanlı olarak yapılacaktır.

15.03.2002 tarihli 24696 sayı ile resmi gazete yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği 6.maddesinde yer alan aşağıda belirttiğimiz Oda’nın amaçları konusunu, seçilmiş ve seçilecek meslektaşlarımızın sahiplenmesi temennisiyle seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Oda‘nın amaçları şunlardır :

a) Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin ve kalitenin artırılmasını, yurt sanayiinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve önerilerde bulunmak,

b) Ülkemiz imar ve sanayi politikasına yönelik görüş ve önerilerde bulunmak, teknik ve bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerin ve sanayinin yararına sunmak, ülkenin çevre sorunlarının çözümlenmesine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak, gerektiğinde meslek alanları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek,

c) İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri sanayie yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak, uygunluk değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak, Oda‘nın üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuarlar kurmak,

d) Meslek alanları ile ilgili teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri ve benzeri gibi teknik belgeleri hazırlamak, diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliştirmek, ülke ve toplum yararları doğrultusunda önerilerde bulunmak,

e) Meslek alanları ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,

f) Sanayi ürünlerinin kaliteli olarak üretilmesini sağlamak amacıyla kalite anlayışının geliştirilmesi doğrultusunda her türlü girişimlerde bulunmak, bu amaçla yapılacak çalışmaları yönlendirmek, kontrol etmek, tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalarda her türlü girişimlerde bulunmak,

g) Makina Mühendisliğini ve Türk Makina mühendislerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek,

h) Meslek alanları ile ilgili öğretim yapan kuruluşlarla işbirliği yaparak, yurdun gereksinimini karşılayabilecek nitelik ve nicelikte, Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay Mühendisinin yetişmesine yardımcı olmak, bu konularda önerilerde bulunmak, Makina Mühendisliği eğitiminin ve Makina Mühendisliği öğrenciliğinin sorunlarını incelemek, diğer çağdaş ülkelerde uygulanan modellerden de yararlanarak öneriler geliştirmek, geliştirilen modellerin gerçekleştirilmesi için girişimlerde bulunmak, öğrencileri mesleğe hazırlayacak staj, eğitim çalışmalarında bulunmak, bu konularda üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerle ortak etkinlikler düzenlemek, öğrencilere Meslek odaları etkinliklerine katılımlarını sağlamak amacıyla organlar (öğrenci üyeliği komisyonu vb.) oluşturmak,

ı) Meslek alanları ile ilgili konularda sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin yetiştirilmesi için gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimler düzenlemek ve belgelendirmek,

j) Üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalışmalarına, yaptıkları işlere ve tamamlayıcı öğrenimlere dayanan “uzmanlık sicil dosyaları” tutmak ve gerektiğinde talep eden kamu ve özel kuruluş ve kişilere uzman ve bilirkişileri önermek,

k) Üyelerinin mesleki alanlardaki hak ve yetkilerini tanımlamak, bu hak ve yetkilerin meslek ve üye onurunun korunarak uygulanmasını sağlamak, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla uyulması zorunlu kuralları koymak ve denetlemek,

l) Üyelerinin iş ve toplumsal güvenliklerini sağlayıcı çalışmaları yapmak ve gerekli önlemleri almak, uzmanlık alanlarına ve kişisel özelliklerine göre istihdam süreçlerine katkıda bulunmak, Makina, Endüstri-Sanayi, İşletme, Uçak, Havacılık ve Uzay mühendislerinin asgari ücretlerini belirleyerek yayımlamak,

m) Üyelerinin çalıştığı her kesimde, işyeri özellikleri, asgari ücret ve yaşam standardı ile benzeri konularda araştırmalarda bulunarak gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

n) Meslek alanları ile ilgili, teknik kitap, gazete, dergi vb. yayınları çıkarmak, bu alanda çıkan yayınları izlemek ve bu yayınları üyelerinin ve toplumun hizmetine sunmak, yayın konusunda gerektiğinde yerli yabancı diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar yürütmek,

o) TMMOB‘nin, Oda‘yı ilgilendiren amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak,

p) Oda‘nın yukarıda sayılan amaç ve görevleri ile ilgili konularda yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak, görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmak,

r) Üyelerinin mesleki alanlarındaki ulusal ve uluslar arası yeni gelişmeleri, tartışmaları izleyebilmesi ve aktarabilmesi, mesleki sorunların dile getirilebilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda politikaların oluşturulması amacıyla, ulusal ve uluslar arası ölçekte kongre, kurultay, sempozyum, fuar, sergi vb. düzenlemek, üyelerin sosyal-kültürel gelişimine katkıda bulunmak için kurs, seminer, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemek.

Bu amaçlar doğrultusunda uzmanlık alanına giren konularda, ülkemizin ve toplumumuzun sorunlarının çözümünde TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın aktif bir organizasyon olarak devam etmesi temennisiyle, kurulda yer alacak meslektaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla
Tesisat.org Ekibi

mmo

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın