Sanayide ve Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNIDO-UNDP-GEF)

Sanayide Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNIDO-UNDP-GEF)

Şubat 2011 tarihinde başlayan Projenin amacı, enerji verimliliği önlemleri ve enerji verimli teknolojiler kullanarak etkin bir enerji yönetimi oluşturulmasında sanayi kuruluşlarını teşvik etmek suretiyle Türk sanayinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesidir.

Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen Genel Müdürlüğümüz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler Sınaî Kalkınma Örgütü (UNIDO) işbirliği ile yürütülecek olan 5 yıl süreli ve toplam bütçesi 35.058.400 $ olan proje çerçevesinde; ülkemiz sanayi sektöründe enerji verimliliğinin arttırılması amacı doğrultusunda sanayi sektörü enerji tüketim bilgileri ile ilgili veri tabanın güçlendirilmesi, sektörel enerji tüketimleri ve tasarruf fırsatları hakkındaki mevcut bilgilerin güncellenmesi, Enerji Verimliliği Portalı’nın mevcut veri tabanı ile KOSGEB veri tabanının uyumlaştırılması ve iletişiminin sağlanması; sektörel enerji tüketimi kıyaslama (benchmarking) kriterlerinin ortaya konulması, en iyi uygulamalar (best practices) ile teknolojilerin envanterinin çıkarılması, 10 organize sanayi bölgesinde “Enerji Yönetim Biriminin” kurulumunun sağlanması, Türk sanayisine uygun finansal modellerinin geliştirilmesi konularında önerilerin belirlenmesi, enerji verimliliği, enerji ve sistem optimizasyonu konusunda bilinçlendirme ve farkındalığının arttırılması, EVD şirketlerine yönelik sektörel eğitimlerin verilmesi, mevcut enerji verimliliği eğitim dokümanlarının güncellenmesi, “Enerji Etüt Metodolojisi” ile “Ölçme ve Doğrulama Metodolojisinin” geliştirilmesi ve standardizasyonu çalışmaları, KOBİ ve endüstriyel işletmelerde model etütlerle enerji tasarrufu potansiyellerinin belirlenmesi ve EVD şirketlerinin etüt yapma kapasitelerinin ve deneyimlerinin artırılması için 300 ön etüt ve 150 detaylı etüt gerçekleştirilmesi, “enerji yönetim standardı”nın uygulanması ve yaygınlaştırılması çalışmaları, KOBİ ve endüstriyel işletmelerde 65 demostrasyon proje ve etütlerle belirlenen tasarrufların gerçekleştirilmesi için yapılan verimlilik artırıcı projelerin, enerji sistem optimizasyonu imkanlarının, enerji verimli proses ve teknolojilerinin, detaylı fizibilite analizleri ve finansman modelleri ile birlikte tanıtılması planlanmaktadır.

Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (UNDP/GEF)

Mart 2011 tarihinde başlayan bu projenin amacı ülkemiz bina sektöründe enerji verimliliğinin artırılmasıdır. GEF tarafından desteklenen ve Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülmekte olan 5 yıl süreli bu proje kapsamında; ülkemiz bina sektöründe enerji verimliliğinin arttırılması amacı doğrultusunda bütünleşik bina tasarım yaklaşımının tanıtılması, ülke şartlarına uygun bina tasarım kriterlerinin geliştirilmesi, bu yaklaşımın örnek projelerde uygulanması (en az %50 enerji tasarrufu sağlayan enerji verimli örnek binalar uygulamaları), “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” de dahil olmak üzere binalarda enerji kullanımı ile ilgili mevzuatın güçlendirilmesi ve sektörde etkili aktörlere yönelik kapasite geliştirme programlarının geliştirilerek uygulanması hedeflenmektedir. Projenin toplam bütçesi 17,580,000 $’dır.

Exit mobile version