Mimar ve Mühendisler Grubu, MMG

MMG, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere TBMM tarafından onaylanmış uluslararası belgeler, 5253 sayılı Dernekler Kanunu, diğer ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde, tüzüğünün öngördüğü şekilde teşkilatlanmak ve etkinlikler yapmak üzere kurulmuş bir Sivil Toplum Örgütüdür.

MMG, demokrasiye, şeffaflığa, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve hürriyetlerine inanan, ilham kaynağını da Ülkemizin bitmez tükenmez tarihi ve kültürel zenginlikleri olarak gören bir Sivil Toplum Örgütüdür. MMG, toplumumuzun örf, adet ve gelenekleriyle evrensel değerleri veri olarak kabul eder.
MMG
Söylem ve Dil
Mimar ve Mühendisler Grubu, anlaşılır, sade, tutarlı, nezaket kuralları çerçevesinde bir dil kullanmaya özen gösteren, üslubu toplumsal hassasiyetleri dikkate alan, diyaloğa açık ve uzlaşmacıdır.
Teşkilat
Mimar ve Mühendisler Grubu, Genel Başkanlık dahil olmak üzere Teşkilattaki görevlerin makul bir hizmet süresi sonunda gelecek kuşaklara aktarılmasından yanadır.
Sistematik çalışmayı esas alan, plan-programına sadık, güçlü bir iletişim kurmuş, şeffaf ve kurum içi demokrasiyi esas alan örgütlenme modelini benimser.
Mimar ve Mühendisler Grubu, dil, din, yaş, cinsiyet, milliyet başta olmak üzere her türlü ayrımcılığa karşıdır.
Kurumsal yapı içerisinde görev alacak kad- rolarda bilgi, tecrübe, sadakat, güvenirlik ve liyakati esas alır.
Başkan
Katılımı ve kolektif düşünmeyi teşvik eden, demokrat ve interaktif başkanlık modelini benimser.
Mimar ve Mühendisler Grubu, şeffaf ve ilkeli olmayı esas kabul eden gelişim ve değişime açık başkanlık modelini benimser.
Hukuk
Mimar ve Mühendisler Grubu, Hukukun üstünlüğüne, toplumsal refah ve birlikteliğimizin ortak güvencesi olduğuna, yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğine inanır.
Mimar ve Mühendisler Grubu, adaletin ulaşılması gereken ideal hedef olduğuna inanır.
Mimar ve Mühendisler Grubu, insanı özgür bir varlık olarak tanımlar. İnsan onuruyla bağdaşmayacak her türlü cezalandırma ve işkenceyi reddeder.
Mimar ve Mühendisler Grubu, anayasal hakların savunucusudur. Din, vicdan, düşünce ve ifade özgürlüğüne inanır.
Demokrasi
Mimar ve Mühendisler Grubu, şeffaf, katılımcı, çoğulcu ve temsili demokrasinin toplumda yerleşmesini savunur.
Mimar ve Mühendisler Grubu, demokrasiyi birlikte yaşamanın teminatı olarak görür.
Mimar ve Mühendisler Grubu, toplumsal mutabakata dayanan sivil anayasayı savunur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Millet iradesinin en üst düzey temsilcisi kabul eder.
Devlet
Mimar ve Mühendisler Grubu, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü temel ilke olarak kabul eder, aksi söylem ve beyanatları bölücülük olarak tanımlar.
Mimar ve Mühendisler Grubu, şeffaf, demokrat ve sosyal bir hukuk devletinden yanadır.
Mimar ve Mühendisler Grubu, devletin vatandaşları arasında ayrım yapmayacağına ve mutlak tarafsızlığına inanır.
Mimar ve Mühendisler Grubu, vatandaşlarının ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermeyi hedef alan insan merkezli yönetime inanır.
Eğitim
Mimar ve Mühendisler Grubu, toplumun temel ihtiyaçlarına cevap verecek değişim ve gelişime açık eğitim sistemini savunur. Eğitimi hayat boyu devam eden bir süreç olarak kabul eder.
MMG Misyonu
Grubumuz üyeleri arasında mesleki dayanışmayı tesis ederek, üyelerimizin ve toplumun sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamaktır.
MMG Vizyonu
Grubumuz üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilen, üyelerinin ve toplumun gelişmesinde etkin rol almış, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.
Mimar ve Mühendisler Grubu Değerleri
• Bağımsız, adil, şeffaf ve katılımcı olmak
• İş ve meslek ahlakına sahip olmak
• İnsan haklarına ve çevreye saygılı olmak
• Toplumun Milli, Manevi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak
• Bilgi ve eğitimin üstünlüğüne inanmak
• Sürekli yenilik ve gelişime açık olmak
• Toplam Kalite bilincine inanmak
• Milletin top yekûn kalkınmasına öncülük etmek
MMG Yapısı ve İşleyişi
MMG Genel Merkezi İstanbul’da olup, farklı bölgelerde şube ve temsilcilikleri bulunmaktadır. Derneğimiz içi yürütme organlarımız:
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetleme Kurulu
4- Etik Kurul
5- İstişare Kurulu
6- Genel Sekreterlik
7- Meslek Komisyonları
8- MMG Şube ve Temsilcilikleri:
• Derneğimiz etkinliğinin arttırılmasında şubelerimizin ve temsilciliklerimizin varlığı önemli bir yer tutmaktadır. Şube ve temsilciliklerimiz, Genel Merkez etkinlikleriyle paralel faaliyetler yaparak bölgesel olarak da derneğimizin etkinliğini arttırmaktadır. Şubelerimiz, Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile büyük şehirlerde kurulmaktadır. Temsilcilikler ise ilgili şubenin önerisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile kurulmaktadır.
• MMG Şube Organları:
1- Genel Kurul
2- Yönetim Kurulu
3- Denetleme Kurulu
9- Üniversiteli MMG
• Üniversiteli MMG gerek kurum içi faaliyet ve hizmetlerde gerekse kurumlar arası ilişkilerde derneğimizin dinamik bir yapı oluşturmasını sağlamaktadır. Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde üstlendikleri görev ve sorumluluklarla derneğimizin genç neslimize ulaşmasında önemli bir rol üstlenmektedirler.

İlgili Yazılar

2 yorum

Feyzullah  -  1 Şubat 2018 / 11:22

MMG, MMO ya rakip galiba… 😂😂

Feyzullah Bey merhaba,

MMG, MMO ya rakip olmak için değil üyeleri arasında mesleki dayanışmayı tesis ederek, üyelerininin ve toplumun sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişmesine katkı sağlamayı amaç edinerek kurulmuştur.

Farklı mecraların olması yeniliklere açık geleceğe yön veren ve sorunların çözümünde yer alan, sorgulayan mimar ve mühendislerin yetişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bilim konusunda tek bir yere odaklanmak zaman kaybı ile birlikte iyi mimar ve mühendislerin cezalandırılmasına da yol açmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın