Entalpi Isı Tutumu Nedir?

Mutlak sıfır sıcaklığı noktasına kadar tüm maddelerin iç enerjileri vardır. Bir sisteme iş veya iş etki ettirildiğinde sistemin ısı tutumuda entalpi de değişecektir. Bir sistemdeki madenin başlangıçtaki iç enerjisi tablolardan bulunabilir. Sistemin herhangi bir anındaki toplu ısı miktarını bulabilmemiz için sisteme etki ettirilen iş veya ısı miktarını hesaplayıp sistemdeki maddenin başlangıçtaki iç enerjisiyle toplamamız gerekecektir.

Şekil ısı tutumu bir deney düzeneğiyle gösterilmesi

Şekildeki K kompresörü tarafından 1 nolu tanktan gelen soğutucu akışkan buharı emilir. K Kompresörü bu soğutucu akışkan buharını 2 nolu tanka basar. 1 nolu tankta basınç P1, 2 nolu tankta ise P2’dir. Kompresör belirli bir zamanda iş görüp soğutucu akışkanın yerini değiştirerek iş yapmış olur. Belirli bir zaman içinde kompresörün emme ve basma işlemi neticesinde a-a kesiti c-c kesiti yerini, b-b kesiti de d-d kesiti yerini alacaktır.

a-a ve b-b kesitleri arasındaki 1 nolu tanktan hareket eden buhar hacminin c-c ve d-d kesitleri arasındaki duruma gelebilmesi için belirli bir iş yapması gerekir. B u iş soğutucu akışkan buharı hacmince absorbe edilen bir iş olup, kuvvetle yolun çarpımına eşittir.

P1.F1.X1

Burada;

P1:a-a kesitimdeki buhar basıncı
F1:a-a kesitinin alanı
X1:c-c ve a-a kesitleri arasındaki mesafedir.

F1.X1=V1 süpürme hacmi olarak tarif edilmekte olup, bu tarife dayanarak P1 V1 ifadesi süpürme işi olarak isimlendirilir.

a-a kesitindeki buharın iç enerjisi U1 ise c-c kesitinde bu iç enerji P1 .V1  kadar artmış ve ;

U1+P1.V1 olmuştur.

Kompresörde aynı buhara bir L sıkıştırma işi ilave olunur ve kompresörden hemen sonra buharın toplam enerjisi

U1+P1.V1+L

Ancak enerjisi artan soğutucu akışkan buharı basıncı P2 olan 2 nolu tanka basılmak mecburiyetinde olup, basma sırasında toplam enerjisinde:

P2.F2.X2= P2.V2

Kadar azalma olur, Matematiksel olarak ifade edersek

U1+P1.V1+L− P2.V2=U2

Bu ifadeyi tekrar düzenlersek

(U1+P1.V1)+L=(U2+P2.V2)
(U1+P1.V1)+L ve (U2+P2.V2) değerleri değişik iki durumdaki buharın ısı tutumunu gösterir.

H = U+ P.V              kj Toplam entalpi
H = U+ P.V              kj/kg Özgül entalpi (birim kütle için)

Exit mobile version