Doğalgaz Abonelik İşlemleri

Doğalgaz abonelik durumunda dağıtım şirketi, sorumluluk alanında bulunan tüketicileri talep etmeleri halinde, dağıtım şebekesine bağlamakla yükümlüdür.

Dağıtım şirketine yapılacak bağlantı talepleri; bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcilerince yapılır. Yetkilendirme işlemi İl Enerji Verimliliği Birimi ve İlçe Enerji Verimliliği Komisyonunun bilgi dahilinde yapılacaktır. Görevlendirilen personel tüm işlemleri ilgili birimlerin bilgisi dahilinde yapacaktır.

Doğalgaz alımı hakedişi

Doğalgaz Abonelik İşlemleri İstenen Belgeler/

1. Kurumun antetli, kaşeli, imzalı yazılı başvurusu
2. Yetki verilen okul/kurum yetkilisinin şahsen başvuru dilekçesi ve kimlik fotokopisi
3. Vergi numarası
4. Doğalgaz Proje Numarası (Adreste daha önceden abonelik varsa abone numarası ya da sayaç numarası)

Dağıtım şirketi, bağlantı talebini en geç on beş gün içinde değerlendirir ve talebi uygun bulması durumunda bağlantının gerçekleştirilmesi için gereken işlemleri yapar, uygun bulmaması halinde ise gerekçelerini yazılı olarak talep sahibine bildirir.

Talebi uygun bulunan talep sahibi ile Doğalgaz Bağlantı Anlaşması imzalanır.  (Örnekdoğalgaz bağlantı antlaşması)

Bağlantı hattı, servis hattı ve sayacın mülkiyetinin dağıtım şirketine devriyle ilgili hususlar talep sahibi ile dağıtım şirketi arasında yapılacak Doğalgaz Bağlantı Anlaşmalarında yer alır. 1 nüsha halinde hazırlanır ve ekleriyle beraber imzalanır. Dağıtım firmasına aslı gibi yaptırılarak okul/kurumda kalması için dağıtım firmasından ekleriyle beraber talep edilir.

Doğalgaz Abonelik İşlemleri

Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli, bağlantı anlaşmasının imzalanması sırasında bir defaya mahsus olmak ve iade edilmemek üzere dağıtım şirketince tahsil edilir.

Doğalgaz Abone Bağlantı Bedeli, mal ve hizmet üretim amaçlı gaz kullanan aboneler için ise, münferit bağlantı hattı çekilmesi kaydıyla, boru çapı, boru tipi, mesafe ve regülatör sayaç seti kapasitesine göre dağıtım şirketinin bağlantı için yapmış olduğu harcamaların maliyeti üzerine %10 (yüzde on) kar ilavesi ile hesaplanır. Bu bedel ödenmeden önce İl Enerji Verimliliği Biriminden onay alınmadan yapılmaması gerekmektedir.

Servis hattı, abone bağlantı bedelinin tahsilinden itibaren en geç otuz gün içerisinde tamamlanır, ancak talep sahibinin kabul etmesi halinde ve Bağlantı Anlaşmasına son tarihin yazılması kaydıyla bu süre doksan güne kadar uzatılabilir.

Aynı adresle ilgili daha önce bağlantı bedeli alınmış ise bu bedel tekrar alınamaz. Ancak, yapı veya tesisin genişletilmesi sonucunda ortaya çıkabilecek ilave maliyetlerin bedeli ilgili mevzuata göre mülk sahibi gerçek veya tüzel kişi tarafından karşılanır.

Serbest tüketicilerin ( okul/kurumlar) bağlantı hattı, bedeli kendilerine ait olmak üzere, dağıtım şirketinin uygun göreceği yerden şebekeye bağlanacak şekilde, serbest tüketicinin seçimine bağlı olarak dağıtım şirketine veya sertifika sahibi kişilere yaptırılır. (Dağıtım Firmalarının web sayfalarında yetkili firmalar yazılmaktadır.)

İç Tesisat Onayı ve İşletmeye Alınması

İç tesisatların projelendirilmesi ve yapımı, bağımsız bölüm maliki, binanın veya tesisin sahibi ya da bunların yetkili temsilcileri tarafından sertifika sahiplerine yaptırılır.

Sertifika sahibi firma ile başvuru sahipleri arasında yapılacak işin kapsamı ve koşullarını belirleyen bir sözleşme imzalanır. Bu sözleşmenin bir sureti sertifika sahibinin projenin onayı için dağıtım şirketine vereceği müracaat dosyasında yer alır. İç tesisat ve/veya dönüşüm projesinin dağıtım şirketince onaylanmasından sonra iç tesisatı yapacak olan firma sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini sigortalatır ve bununla ilgili belgeler dağıtım şirketine teslim edilmeden iç tesisatın yapımına başlanmaz.

Sigortanın bu maddede yer alan iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek tüm sorunları da kapsaması zorunludur.

Doğalgaz Dağıtım şirketi, yaptırılan iç tesisatı ilgili mevzuat hükümlerine göre, tesisatın kontrol ve onayı için kendisine yapılan müracaat tarihinden itibaren en geç on gün içinde kendi teknik personeline veya iç tesisatı yapan firma dışında kendi adına çalışan sertifika sahiplerine kontrol ve test ettirir ve uygun bulması halinde onaylar. Uygun bulmaması halinde ise, tespit edilen hata ve eksiklikler giderildikten sonra, kontrol ve testlere ilişkin işlemler yeniden yapılır.

Doğal Gaz Tüketici Rehberi

İç tesisatın işletmeye alınması; ilk abonelik sözleşmesinin imzalanmasından sonra sistemin yakıcı cihaz dahil çalışır durumda olması şartıyla, dağıtım şirketi yetkilisi, iç tesisatı yapan firma yetkilisi ve müşterinin birlikte imzaladığı bir tutanakla kayıt altına alınır.

Bu işlemlerle ilgili dağıtım şirketlerinin alacağı bedellerin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar, her yıl tarife önerisi ile birlikte dağıtım şirketi tarafından Kuruma önerilir ve Kurul tarafından belirlenir, yapılacak her türlü ödemeler İl Enerji Verimliliği Biriminin bilgisi dahilin de yapılacaktır

Bağlantı ve servis hatlarının test ve kontrolü Doğalgaz Dağıtım Şirketince tamamlanır ve işletmeye alınır.

Doğalgaz Müşteri Sözleşmesi

Doğalgaz Abonelik sözleşmesi;  iç tesisatın onayını müteakip gerekli belgelerin dağıtım şirketine ibrazından ve ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenmiş  güvence bedelinin tahsilinden sonra imzalanır.

Abonelik sözleşmesi, doğal gazı fiilen kullanacak olan gerçek veya tüzel kişi veya bunların yetkili temsilcileriyle yapılır. İlk abonelikte abonenin doğal gazı en geç beş gün içinde kullanıma açılır. İlk abonelikten sonra aynı adreste yapılacak tüm yeni abonelik işlemlerinde ise; doğal gazın kullanıma açılması iç tesisatın dağıtım şirketi veya kendi adına çalışan sertifikalı şirketlerce kontrol edilmesinden sonra yapılır.

Dağıtım şirketi, sözleşmenin imzalanmasından önce, uygulanacak fiyatlandırma esasları ve sözleşme hükümleri hakkında talep sahibini doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirir.

Dağıtım şirketi abonelerini  konut, ticari, sanayi ve benzeri olmak üzere gruplandırabilir ve bu abone grupları ile standart tip sözleşme yapar. ( Örnek doğalgaz kullanım sözleşmesi)

Dağıtım şirketi ile aboneler veya serbest tüketiciler arasında yapılacak sözleşmelerde, ilgili mevzuata aykırı hükümler yer alamaz.

Kaynak: Evep16

İlgili Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

close

15 Bin Üyemize Katılın