Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Yenilendi

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği, 06.04.2019 Resmî Gazete Tarihi ve 30737 Resmî Gazete Sayısı ile yayınlandı.

Bu Yönetmeliğin amacı; insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin, insan can ve mal güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak ve çevreyi korumak üzere tescili, işletilmesi, bakımı, garanti ve satış sonrası hizmetleri ile hizmet denetimi ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesiyle ilgili uyulması gereken kuralları belirlemektir.

Bu Yönetmelik; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen asansörleri ve Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB)’nin yürürlüğe girmesinden önce monte edilmiş olan asansörleri kapsar.

Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 388 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği İncele

Peki, Yönetmelik kapsamındaki asansörlerde neler yapılacak? Montaj yapan firmaların sorumluluğu nedir? Bina sorumlusunun görevleri nelerdir?

Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği Soru Cevap

Fenni uygunluk kontrolünü kim yapacak?

Asansör Yönetmeliği kapsamında monte edilen asansörün monte edildiği binaya/yapıya fenni uygunluğuna ilişkin kontroller 3194 sayılı İmar Kanununa, ilgili mevzuata ve erişilebilirlik mevzuatına uygun olacak şekilde ilgili ruhsat makamı tarafından yürütülecek.

Piyasaya arz edilen her asansör tescil yapılacak mı? Süresi kaç gündür?

Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen her asansör, asansörü monte eden tarafından ilgili idareye tescil ettirilecek olup asansörün piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla altmış gün süresi bulunmaktadır.

Tescil için hangi belgeler isteniliyor?

Asansör monte eden, tescil işlemi için aşağıda belirtilen belgelerin bir sureti ile birlikte ilgili idareye başvurur:

– Sanayi sicil belgesi.
– Onaylanmış kuruluşça düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu.
– AB uygunluk beyanı.
– Garanti belgesi.
– AB uygunluk beyanı ve garanti belgesini imzalayan yetkiliye ait imza sirküleri.
– TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi.
– Montaj işçiliği bedeli de dâhil olmak üzere her bir birim asansör bedelini içerecek şekilde asansör yaptırıcısına kesilen fatura.
– Tescil öncesi ilk periyodik kontrol raporu.

Asansör yaptırıcısına kesilen faturada asansörün beyan yükü, beyan hızı, durak sayısı ve tahrik türü anlaşılır olacak şekilde belirtilmesi gerekiyor.

Okullara veya kamu kurum ve kuruluşlarına bağış amaçlı yapılan asansörlerin bu amaçla yapıldığının resmi bir belge ile ilgili idareye ispatlanması durumunda asansör tescili için fatura şartı aranmayacaktır.

İlgili idare yukarıda belirtilen belgeler dışında herhangi bir belge için talepte bulunamayacak.

Hangi asansörlerin tescili yapılamayacak?

Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliğine göre ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilemeyecek.

Bakım sözleşmesi kimler arasında düzenlenip imza altına alınacak?

Asansörün bakımı, bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılacak. Yapı kullanma izin belgesi alan ve amacına uygun olacak şekilde ilk kez kullanıma açılan binada/yapıda yasal olarak bina sorumlusu atanana kadar asansör yaptırıcısı ile asansör monte eden veya onun yetkili servisi arasında bakım sözleşmesi yapılacak.

Birden fazla asansör için bakım sözleşmesi imzalanabilir mi?

Evet. Sözleşmede, bakım hizmeti sunulacak her bir asansöre ait asansör kimlik numarası ve asansörün açık adresi bulunması gereklidir.

Hangi işler asansör bakımının kapsamındadır?

Yönetmeliğe göre bakım kapsamındaki işler;

– Yağlama ve temizleme
– Kontroller
– Kurtarma çalışmaları
– Ayarlama işlemleri
– Kullanıma veya yıpranmaya bağlı olarak meydana gelebilen bileşen onarımı veya değişimi

Hangi işler asansör bakımının kapsamı dışındadır?

Yönetmeliğe göre bakım kapsamı dışındaki işler;

– Asansörün yerinin değiştirilmesi
– Tahrik ünitesi, askı sistemi, taşıyıcı/kabin, durak kapısı ve/veya asansör güvenlik aksamlarının değişimi
– Asansör kumanda sisteminde yapılan değişiklikleri
– İtfaiye tarafından yapılan kurtarma çalışmaları
– Asansör kuyusunun dış bölümlerinin temizlenmesi
– Taşıyıcı/kabin iç kısmının temizlenmesi

15/8/2004 yılından önceki asansörlerde TS EN 81-80 standardı gerekli midir?

İlgili mevzuata göre idaresi tarafından kayıt altına alınan asansörlerde gerekli değildir. Ancak asansöre ait beyan yükünde ve/veya beyan hızında ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde standart şartlarını sağlaması gerekecektir.

15/8/2004 ile 1/9/2017 tarihleri arasında piyasaya arz edilen asansörlerde hangi standarda uyulacak?

İlgili mevzuata göre ilgili idare tarafından kayıt altına alınan asansörün beyan yükünde ve/veya beyan hızında ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılması halinde, bu asansörde, ilk defa piyasaya arz edildiği tarihte yürürlükte bulunan uyumlaştırılmış standart şartlarını sağlaması gerekecektir.

Değişiklik yapılan asansörde uygulama projesi sunulacak mı?

Beyan yükünde ve/veya beyan hızında ve/veya seyir mesafesinde değişiklik yapılan asansör için asansörü monte eden tarafından asansör uygulama projesi hazırlanacak/hazırlatılacak ve ruhsat makamının onayına sunulacak.

Değişiklik yapılan asansör nasıl tescil edilecek?

Değişiklik için hazırlanan uygulama projesi ruhsat makamı tarafından onaylandıktan sonra asansörü monte eden tarafından yeşil renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla birlikte altmış gün içerisinde ilgili idareye başvurulur ve tescil edilir.

Durum tespit raporu kim tarafından hazırlanacak? İçeriği nedir?

Güvenli kullanım için söz konusu asansörü oluşturan aksam ve parçaları da içerecek şekilde bir bütün olarak gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığına ilişkin durum tespit raporu bina sorumlusu ile sözleşme imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından hazırlanır ve bina sorumlusuna sunulur. Bakım sözleşmesi olan asansörler için hazırlanmasına gerek yoktur.

Asansör kayıt defterine neler yazılacak?

Asansörde yapılan aksam ve parça değişiklikleri ile bildirilen kazaları asansör kayıt defterine yazılacak.

Acil kurtarma çalışması kim tarafından yapılacak? Yılda kaç sefer eğitim verilecek?

Acil kurtarma çalışması asansör monte eden veya onun yetkili servisi tarafından yapılacak olup yılda en az bir kez eğitim verilecek. Eğitim, bina sorumlusunun belirleyeceği sayıdaki kişiye verilecek. Bina sorumlusu, eğitim alan kişi/kişilerin değişmesi halinde yeni kişilere eğitim verilmesini sağlayacak.

Yedek aksam ve parça temini kimin sorumluluğunda? Sorumluluğu kaç yıldır?

Asansör monte eden, piyasaya arz ettiği her tip ve özellikteki asansör için yedek aksam ve parçayı en az üç yıl süreyle temin etmekle yükümlüdür.

İş sağlığı ve güvenliğinden kim sorumlu olacak?

Bina sorumlusu ile bakım sözleşmesi imzalayan asansör monte eden veya onun yetkili servisi gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini birlikte alacaktır.

Bakım ve onarım işlerinden kaynaklı yaralanma/ölümden kim sorumludur?

Bina sorumlusunun bakım sözleşmesi imzaladığı asansör monte eden veya onun yetkili servisindedir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi olan asansörlere bakım hizmeti verilecek mi?

Hayır. Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen asansöre; kusurlu, hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilinceye kadar bakım hizmeti sunulamaz.

Ayrıca, güvensiz olma durumundan, kusurlu duruma geçen ve periyodik kontrol tarihi başlangıç kabul edilerek yüz yirmi gün içerisinde hafif kusurlu veya kusursuz hale getirilmeyen asansöre de söz konusu sürenin sona erdiği zaman itibarıyla bakım hizmeti sunulmayacak. Bakım hizmeti sunulamayacak sürelerde bakım hizmeti ödemesi yapılmayacak.

Yetkililer dışında asansöre müdahale yapılabilir mi?

Bina sorumlusu tarafından, bakım sözleşmesi yapılan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin dışındaki üçüncü tarafların asansöre müdahalesine izin verilmez.

Asansör için kaç yıl garanti verilecek?

Asansör monte eden tarafından piyasaya arz edilen her asansör, piyasaya arz edildiği tarih itibarıyla en az üç yıl süre ile garanti edilir.

Asansörde değiştirilen aksam ve parçalar için kaç yıl garanti verilecek?

Asansörde değiştirilecek olan aksam veya parça, söz konusu değişimin yapıldığı tarih itibarıyla en az iki yıl süre ile garanti edilecek olup azami tamir süresi on beş günden fazla olmayacak.

Bina sorumlusu başka asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalayabilir mi? Sorumluluğu nedir?

Evet imzalayabilir. Ancak asansörü piyasaya arz eden asansör monte edenin garanti ile ilgili yükümlülükleri ortadan kalkar.

Arızalanan asansörün tamir süresi garanti süresine eklenecek mi?

Evet, tamir süresini garanti süresine eklenecek.

Yetkili servis bünyesinde azami bulundurulacak personel sayıları ve uzmanlıkları nelerdir?

Yetkili servis merkezinin veya bölgesinin bünyesinde, en az bir servis teknik sorumlusunun, en az iki teknik bakım ve onarım personelinin ve en az bir idari personelin tam zamanlı olarak istihdam edilmesi zorunludur.

Yetkili servis, işten ayrılan/çıkarılan personelin yerine yenisini ne zaman istihdam edecek?

Yetkili servis, işten ayrılan asgari bulunması gereken personelin yerine 4857 sayılı İş Kanununda belirtilen fesih süresinin sonu itibarıyla, işten çıkarılan personel için fesih tarihinin sonu itibarıyla en fazla on beş gün içerisinde yeni personeli tam zamanlı istihdam etmelidir.

Yetkili servis sözleşmesi kaç yılda yapılacak?

Yetkili servis sözleşmesi noter huzurunda yapılır ve iki yılda bir yenilenir.

Yetkili servisi asansöre verilen hizmetlerden kaynaklı oluşacak zarar için sigorta yaptıracak mı?

Evet. Yetkili servis mesleki hata ve/veya ihmaller nedeniyle bina sorumlusunun ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerini karşılamak üzere en az 500.000 TL tutarında mesleki sorumluluk sigortası yaptıracak. Ancak bu madde 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

Kayıt altına alınmamış asansörler için muafiyet var mı?

Evet var. Kayıt altına alınmamış asansörler bir defaya mahsus olmak üzere ilgili idare tarafından tescil edilecek. Tescil için;

– Mevcut asansörün güvenlik seviyesinin TS EN 81-80 standardına göre artırıldığını ispatlayacak olan yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla,

– 15/8/2004-24/6/2015 tarihleri arasında piyasaya arz edilmesine rağmen kayıt altına alınmamış olan asansöre ait yeşil veya mavi renkli bilgi etiketine esas periyodik kontrol raporuyla,

bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar bina sorumlusu tarafından ilgili idareye başvurulacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere ne kadar idari para ceza uygulanacak? Ödeme süresi ne kadardır?

Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansörü monte eden, yetkili servis, bina sorumlusu veya kat maliklerine 1705 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinde öngörülen “beşyüz Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar idari para cezası” verilecek.

Ancak bina sorumlusuna veya kat maliklerine geçici 1 inci maddede belirtilen tescil işlemini yaptırmadığından dolayı birinci cümlede ifade edilen idari para cezası uygulanmayacak. İdari para cezaları kesildikleri tarihten itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Kaynak: İnsaport, Mevzut Bilgi Sistemi

Exit mobile version