Avrupa Birliğinde Yenilenebilir Enerji Politikası

Yenilenebilir Enerji politikası, tüm ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde belirleyici bir rol oynar ve ekonomik kalkınma için zorunlu olan bir girdidir. İşte bunun içindir ki, enerji arzı üzerinde denetimi ve enerji arz güvenliğini sağlamak Avrupa Birliği (AB) için de her zaman önemli bir sorun olmuştur. Ancak daha önemli bir sorun vardır; arz güvenliğine çevre bağlamının eklenmesi sonucunu doğurması. Bu sorun, fosil yakıtlarının yarattığı çevre sorunlarının hızla artmasıdır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretiminde kullanımının artırılması ve böylece enerji arzının çevre açısından da güvenli olarak sağlanması, sorunun çözümünde öne çıkan en önemli politikadır.

Avrupa Birliğinde Yenilenebilir Enerjiye Bakış

AB’nin kendi enerji kaynaklarının azalmasına karşın tüketiminin artmasıyla, enerjide dışa bağımlılığı da artmıştır. Bu bağımlılığın önümüzdeki 25 yılda giderek artması ve şimdi ortalama %53,8 olan ithal enerji oranının 2030’da %70’e yükselmesi beklenmektedir. Dolayısıyla AB’nin enerji politikasının ana eksenlerinden birini bu bağımlılığın doğurduğu/doğuracağı riskleri en aza indirgemek oluşturmaktadır. Özellikle AB’nin enerji tüketiminin büyük bir yüzdesini (yaklaşık %80) oluşturan fosil yakıtların yakın gelecekte tükenecek olması, bu kaynakların az sayıda ülkenin elinde bulunması ; oluşan bağımlılığın yarattığı riskler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmanın ekonomide bozucu etki doğurması, enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek dengeli bir tüketim yapısının oluşturulmasını gerektirmektedir.

Fosil yakıtlarının azalmasıyla fosil yakıtların neden olduğu küresel ısınma AB’yi farklı kaynak kullanımına yöneltmiştir.

Son yıllarda sera etkisi yaratan gazların emisyonu sonucu meydana gelen iklim değişikliğinin etkisi büyük bir hızla artmıştır.

Arz güvenliği sorununun çözümü için alternatif enerji kaynaklarına yönelen AB ülkeleri, özellikle çevresel kaygılarla nükleer enerjiye karşı tepki göstermiş ve yenilenebilir enerji kaynaklarının öne çıkmasına olanak sağlamaya çalışmıştır. Hidroelektrik dahil yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi; kullanımının teşvik edilmesi ve bunların enerji dengesine büyük bir katkı yapacak duruma getirilmesi temel hedef olmuştur. Buradan hareketle AB’nin enerji ve çevre politikası hedeflerini bir arada yerine getirmeyi sağlayacak enerji kaynakları arasında yenilenebilir enerji kaynakları önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.

Hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği ülkelerinde, arzulanan hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerjiye yapılacak yatırımları artırmak amacıyla, hem arz tarafında (yeşil sertifika, yatırım desteği, vergi muafiyeti ya da indirimi, vergi iadesi, doğrudan fiyat desteği gibi) çeşitli teşvik ve destek arttırımına dönük yasal düzenlemeler yapılmakta, uygulamakta; hem de talep tarafında yenilenebilir enerji kullanımını yaygınlaştırılması için çeşitli destek uygulamaları yapılmaktadır.

Exit mobile version